baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

AUTOMATYKA/AUTOMATICS


Business processes in a distributed surveillance system integrated through workflow.

Piotr Szwed, Wojciech Chmiel, Stanisław Jędrusik, Piotr Kadłuczka

Vol. 17, no. 1 (2013), s. 115-126

Full text: pdfPDF

Abstract:

SIMPOZ project aims at building a highly configurable system for surveillance of public areas and objects of a special importance based on the analysis of digital images. Distributed nature and potential diversity of monitoring features, a large number of alarm signals fed by various sensors, the need to ensure a flexible event flow management and tailored to needs emergency response processes were motivations to utilize workflow as a management and integration layer. Implementation of workflow processes was preceded by business modeling with ArchiMate language. The presented models of business processes reflect the specificity and characteristics of surveillance systems: reactive character, event driven control and a large number of asynchronous data flows. Lessons learned indicate, that ArchiMate models in spite of the smaller set of dedicated behavioral constructs with respect to for example BPMN, after adopting certain modeling conventions, allow to reach high level of expressiveness.

Projekt SIMPOZ ma na celu budowę elastycznego systemu nadzoru przestrzeni publicznej i obiektów specjalnego znaczenia na podstawie analizy cyfrowych obrazów. Motywacją do wykorzystania w systemie przepływów pracy jest duże rozproszenie, potencjalna różnorodność monitorowanych własności i informacji o alarmach oraz potrzeba zapewnienia elastycznego zarządzania przepływem zdarzeń. Implementacja procesów przepływu pracy została poprzedzona etapem modelowania biznesowego, w którym wykorzystano język ArchiMate. Przedstawione modele procesów biznesowych odpowiadają specyfice i własnościom systemów nadzoru: mają reaktywny charakter, są sterowanie poprzez zdarzenia oraz obejmują dużą liczbę asynchronicznych przepływów danych. Doświadczenia wskazują, że język ArchiMate, mimo mniejszego zestawu konstrukcji służących do opisu zachowania niż np. notacja BPMN, po przyjęciu pewnych konwencji modelowania, pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu ekspresywności.

DOI: dx.doi.org/10.7494/automat.2013.17.1.115