AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 34/4 (2008)

Spis treści
Wskazówki dla autorów

Ryszard R. KACZYŃSKI

127 LAT GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ
127 years of engineering geology
Geologia 34/4 (2008), 581-594   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (577kB)

Paweł BOROWCZAK

O WŁAŚCIWOŚCIACH GRUNTÓW MAŁO SPOISTYCH ZMIENIAJĄCYCH SIĘ W PROCESIE KONSOLIDACJI NA PODSTAWIE BADAŃ PASTY GRUNTOWEJ
Properties of low cohesion soils undergoing change during consolidation
Geologia 34/4 (2008), 595-602  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (300kB)

Hanna SUCHNICKA

O ŚCIŚLIWOŚCI GRUNTÓW PREKONSOLIDOWANYCH
Compressibility of overconsolidated clays
Geologia 34/4 (2008), 603-613  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (186kB)

Krystyna DZIDOWSKA & Lech NOGA

OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA NA POTRZEBY MODERNIZACJI JAZU NA NYSIE ŁUŻYCKIEJ PRZY ELEKTROWNI WODNEJ ZIELISKO
Assessment of subsoil geotechnical conditions for upgrading weir on Lusatian Neisse by Zielisko hydroelectric plant
Geologia 34/4 (2008), 615-622  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (208kB)

Stanisław KAMIŃSKI & Jerzy TRZCIŃSKI

OPTYCZNO-ELEKTRONICZNY SPOSÓB OKREŚLANIA SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO GRUNTÓW I MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ
Optical-electronic way of soil grain size composition determination and it’s possible application in engineering geology
Geologia 34/4 (2008), 623-632  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (942kB)

Janusz NOWAK & Michał STRZELECKI

IDENTYFIKACJA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ GEOTECHNICZNYCH NA PODSTAWIE PRZESTRZENNEGO MODELU ZWIERCIADŁA WODY W WIELKOWYMIAROWEJ BUDOWLI HYDROTECHNICZNEJ
Identification of potential geotechnical threat base of spatial underground water model on large scale hydrotechnical building
Geologia 34/4 (2008), 633-641  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (222kB)

Leszek Józef KASZUBOWSKI

ŚLEDZENIE STRUKTUR GEOLOGICZNYCH I RUCHÓW TEKTONICZNYCH W OSADACH NEOGEŃSKICH METODĄ SEJSMICZNĄ W ASPEKCIE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIM
Tracking of the geological structures and tectonic movements in the Neogene deposits by the aid of seismic method in engineering-geological aspect
Geologia 34/4 (2008), 643-651  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (272kB)

Tomasz FALKOWSKI

STABILIZACJA EROZJI WGŁĘBNEJ I JEJ WPŁYW NA MORFOLOGIĘ POWIERZCHNI TARASOWEJ DOLIN RZECZNYCH NA NIŻU POLSKIM
Down cutting stabilisation and its influence on the Polish Lowland river valleys morphology
Geologia 34/4 (2008), 653-662  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (346kB)

Ewa FALKOWSKA

NATURALNE GEOLOGICZNE BARIERY IZOLACYJNE NA OBSZARACH GLACJALNYCH NA PRZYKŁADZIE FRAGMENTU WYSOCZYZNY NIDZICKIEJ W OKOLICACH GRZEBSKA
Natural isolation barriers on glacial areas based on the part of the Nidzica Upland near the Grzebsk area
Geologia 34/4 (2008), 663-675  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (388b)

Rafał PAJĄK & Paweł DOBAK

OKREŚLANIE PARAMETRÓW FILTRACYJNYCH IŁÓW KRAKOWIECKICH Z BADAŃ W KONSOLIDOMETRZE ROWE’A
Permeability parameters of Krakowiec clays evaluated in Rowe’s consolidometer tests
Geologia 34/4 (2008), 677-689  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (716kB)

Beata ŁUCZAK-WILAMOWSKA

MINERALNE BARIERY IZOLACYJNE SKŁADOWISK ODPADÓW – ZASADY WSTĘPNEJ OCENY PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW SPOISTYCH NA PRZYKŁADZIE POLSKI
Mineral sealing barriers of landfills – outlines of preliminary evaluation of suitability of cohesive soils on the exemplar of Poland
Geologia 34/4 (2008), 691-699  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (75kB)

Wiesław SROCZYŃSKI

GEOLOGICZNE UWARUNKOWANIA REWITALIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA TZW. „BIAŁYCH MÓRZ” NA TERENACH PO BYŁYCH KRAKOWSKICH ZAKŁADACH SODOWYCH „SOLVAY”
Geological condition of revitalization and land development the “Białe Morza” on the terrains after former “Solvay” Krakow Soda Works
Geologia 34/4 (2008), 701-709  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (183kB)

Aleksandra BORECKA & Robert KACZMARCZYK

CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE W STREFACH ZAGROŻEŃ OSUWISKOWYCH NA PRZYKŁADZIE ODKRYWEK WĘGLA BRUNATNEGO
Factors influencing shear strength parameters in the zones of landslide threats exemplified by brown coal open pits
Geologia 34/4 (2008), 709-719  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (411kB)

Zbigniew BEDNARCZYK

METODY INSTRUMENTACJI I MONITORINGU POWIERZCHNIOWYCH RUCHÓW MASOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OSUWISK W KARPATACH (BESKID NISKI, ŚREDNI I POGÓRZE)
Methods of surface ground movements instrumentation and monitoring on the exemplar landslides localized in Carpathian Mountains (Beskid Niski, Średni and Pogórze)
Geologia 34/4 (2008), 721-732  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (980kB)

Wojciech RĄCZKOWSKI & Lesław ZABUSKI

NUMERYCZNE MODELOWANIE DEFORMACJI STOKU OSUWISKOWEGO – MAŚLANA GÓRA W SZYMBARKU KOŁO GORLIC
Numerical modelling of the landslide slope deformation – MaŚlana Góra in Szymbark near Gorlice
Geologia 34/4 (2008), 733-742  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (830kB)

Tymoteusz ZYDROŃ & Marcin NIEBYLSKI

GEOTECHNICZNE BADANIA POWIERZCHNIOWYCH RUCHÓW MASOWYCH NA PRZYKŁADZIE OSUWISKA W TARGANICACH
Geotechnical investigations of shallow mass-movements with Targanice landslide as example
Geologia 34/4 (2008), 743-752  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (159kB)

Joanna BARAN, Paweł GOLDSZTEJN, Marcin URBANIAK & Agnieszka WIDAWSKA

OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA OBIEKTÓW LINIOWYCH NA OBSZARACH ODDZIAŁYWAŃ GÓRNICZYCH NA PRZYKŁADZIE OBWODNICY POŁUDNIOWEJ LUBINA
Estimation of geotechnical conditions of linear objects founding on the areas affected by underground mining on the basis of Lubin Southern Ring Road
Geologia 34/4 (2008), 753-762  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (910kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie