AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 35/2/1 (2009)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Marek CIESZKOWSKI, Jan GOLONKA, Michał KROBICKI, Andrzej ŚLĄCZKA, Anna WAŚKOWSKA & Marek WENDORFF

Olistolity w serii śląskiej i ich związek z fazami rozwoju basenu śląskiego
Olistoliths within the Silesian Series and their connections with evolutionary stages of the Silesian Basin
Geologia 35/2/1 (2009), 13-21   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (776kB)

Renata STADNIK

Rozwój sedymentacji warstw cergowskich jednostki grybowskiej (kamieniołom w Klęczanach, zachodnie Karpaty fliszowe)
Sedimentary development of the Cergowa Beds of the Grybów Unit (Klęczany quarry, Polish Western Carpathians)
Geologia 35/2/1 (2009), 23-29  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (374kB)

Piotr STRZEBOŃSKI, Jan GOLONKA, Anna WAŚKOWSKA, Michał KROBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Petr SKUPIEŃ & Zdenek VASICEK

Utwory formacji wierzowskiej na tle wczesnokredowych warunków sedymentacji w zachodniej części basenu protośląskiego (Morawy, Republika Czeska)
Vefovice Formation deposits during Early Cretaceous sedimentological regimes in the western part of the proto-Silesian Basin (Moravia, the Czech Republic)
Geologia 35/2/1 (2009), 31-38  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (564kB)

Anna WAŚKOWSKA, Jan GOLONKA, Piotr STRZEBOŃSKI, Michał KROBICKI, Zdenek VASICEK & Petr SKUPIEŃ

Utwory wczesnokredowego basenu protośląskiego w polsko-czeskich Karpatach fliszowych
Early Cretaceous deposits of the Proto-Silesian Basin in Polish-Czech Flysch Carpathians
Geologia 35/2/1 (2009), 39-47  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (674kB)

Grażyna SEMYRKA

Refleksyjność witrynitu i typy kerogenu w profilach wierceń wschodniej części Karpat polskich
Vitrinite reflectance and types ofkerogen in well sections in the eastern part of the Polish Carpathians
Geologia 35/2/1 (2009), 49-59  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (660kB)

Magdalena SYREK

Zmiany średniej refleksyjności witrynitu uwęglonej materii organicznej w warstwach istebniańskich jako przykład tektonicznej ewolucji płaszczowiny śląskiej (zachodnie Karpaty fliszowe)
Changes of random vitrinite reflectance ofcoalified organic matter in the Istebna Beds as evidence of tectonic evolution of the Silesian nappe (western flysch Carpathians)
Geologia 35/2/1 (2009), 61-68  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (192kB)

Witold Paweł ALEXANDROWICZ

Malakofauna i fazy rozwoju osuwiska w Tylce koło Krościenka (Pieniny)
Malacofauna and phases of development of landslide in Tylka near Krościenko (Pieniny Mts)
Geologia 35/2/1 (2009), 69-75  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (233kB)

Iwona GRUSZKA

Walory i formy ochrony przyrody na Pogórzu Ciężkowickim
Natural values and their protection status in the Pogórze Ciężkowickie
Geologia 35/2/1 (2009), 77-86  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (0.9MB)

Tomasz ŚLIWA

Mioceńskie alabastry z zapadliska przedkarpackiego - występowanie i zastosowanie
The Miocene alabaster gypsum of the Carpathian Foredeep - occurrence and application
Geologia 35/2/1 (2009), 87-94  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (355kB)

Barbara ZAPAŁOWICZ-BILAN, Monika PILARZ & Elżbieta MACHANIEC

Biostratygrafia mikropaleontologiczna utworów kredy górnej i miocenu w wierceniu „Bibice" (okolice Krakowa)
Micropaleontological biostratigraphy of the Upper Cretaceous and Miocene deposits in "Bibice" borehole (Kraków area)
Geologia 35/2/1 (2009), 95-103  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (477kB)

Dariusz BOTOR

Ewolucja stopnia uwęglenia utworów górnokarbońskich w obszarze górniczym "Janina" w Libiążu we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW)
Coalification history of the Upper Carboniferous sediments in the mining area "Janina" in Libiąż (eastern part of the Upper Silesian Coal Basin)
Geologia 35/2/1 (2009), 105-113   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (737kB)

Renata BLAJDA

Weryfikacja zasobów niezagospodarowanych złóż rud Zn-Pb obszaru górnośląskiego w świetle nowych zasad ich dokumentowania
Verification of reserves in the undeveloped Zn-Pb ore deposits of the Upper Silesian ore district based on new principles of documentation methodology
Geologia 35/2/1 (2009), 115-122  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (452kB)

Wacław BURZEWSKI, Wojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Bartosz PAPIERNIK & Beata REICHER

Zasoby prognostyczne - nieodkryty potencjał gazu ziemnego w polskim basenie czerwonego spągowca
Prognostic gas reserves — undiscovered potential of gas in the Polish Rotliegend basin
Geologia 35/2/1 (2009), 123-128  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (663kB)

Marek DZIENIEWICZ, Henryk SECHMAN & Wojciech GÓRECKI

Badanie składu gazów glebowych - przykłady zastosowań w prospekcji naftowej i ochronie środowiska
Investigation of soil gas composition — examples of application in petroleum exploration and environment protection
Geologia 35/2/1 (2009), 129-137  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  1.1MB)

Jerzy GÓRECKI & Edyta SERMET

Ocena atrakcyjności górniczej udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych żwirowych
Evaluation of the mining atracttiveness of reported natural aggregates deposits
Geologia 35/2/1 (2009), 139-144  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (112kB)

Zbigniew KOKESZ

Wpływ doboru modelu semiwariogramu na wyniki interpolacji parametrów złożowych
The influence of the choice of a semivariogram model on interpolation results of mineral deposits parameters
Geologia 35/2/1 (2009), 145-150  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (150kB)

Henryk KUCHA & Bernadeta RAJCHEL

Wstępne badania geochemii talu i arsenu w rudach Zn-Pb Górnego Śląska
The preliminary research of the geochemistry of thallium and arsenic in the Upper Silesian Zn-Pb ore district
Geologia 35/2/1 (2009), 151-158  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (158kB)

Mariola MARSZAŁEK & Jerzy CZERNY

Przeobrażenia amfiboli w porfirach ryodacytowych z Zalasu koło Krakowa
Alteration ofamphiboles in ryodacitic porphyries from Zalas near Kraków (S Poland)
Geologia 35/2/1 (2009), 159-166  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (454kB)

Jacek MUCHA & Monika WASILEWSKA

Trójwymiarowe modelowanie wartości parametrów złożowych metodą krigingu zwyczajnego 3D
3D modelling of deposit parameters using ordinary kriging
Geologia 35/2/1 (2009), 167-174  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (338kB)

Bartosz PAPIERNIK, Grzegorz MACHOWSKI, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI & Roman SEMYRKA

Geologiczny model rejonu akumulacji ropno-gazowej Lubiatów - Międzychód - Grotów (LMG)
Geological model of the Lubiatów—Międzychód — Grotów (LMG) oil-gas accumulation area
Geologia 35/2/1 (2009), 175-182  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (385kB)

Jadwiga PIECZONKA & Adam PIESTRZYŃSKI

Złoża kopalin mineralnych Pobuża, środkowa Ukraina
Mineral deposits of Pobuże district, Central Ukraine
Geologia 35/2/1 (2009), 183-195   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (667kB)

Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR & Waldemar JOŃCZYK

Badania mineralogiczne w problematyce kopalin towarzyszących i mineralnych surowców odpadowych
Geologia 35/2/1 (2009), 197-203  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (125kB)

Marek REMBIŚ

Mikrostruktury produktów polikondensacji związków krzemoorganicznych w wybranych piaskowcach karpackich
Microstructures ofthe polycondensation products of silica-organic compounds in selected Carpathian sandstones
Geologia 35/2/1 (2009), 205-212  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (719kB)

Anna SOWIŻDŻAŁ

Zasoby geotermalne warstw wodonośnych dolnej jury w niecce szczecińskiej
Geothermal resources of Lower Jurassic aquifer in Szczecin Trough
Geologia 35/2/1 (2009), 213-221  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (944kB)

Maciej PAWLIKOWSKI

Pozyskiwanie wody z gipsu w warunkach pustynnych
Fresh water production with the use of gypsum at desert conditions
Geologia 35/2/1 (2009), 223-226  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (207kB)

Maciej PAWLIKOWSKI

Projekty systemów do produkcji wody pitnej z wody morskiej z zastosowaniem geotermii
Project of system for fresh water production using geothermal energy
Geologia 35/2/1 (2009), 227-231  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (133kB)

Agnieszka GRUSZECKA & Edeltrauda HELIOS-RYBICKA

Pb, Tl i As w wodach, osadach i glebach w otoczeniu składowisk odpadów poflotacyjnych w rejonie Bukowna - ocena ryzyka ekologicznego
Pb, Tl and As in water, sediments and soils in the vicinity of flotation reservoirs in the Bukowno area - Ecological Risk Assessment
Geologia 35/2/1 (2009), 233-242  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (189kB)

Edeltrauda HELIOS-RYBICKA & Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK

Zanieczyszczenie osadów rzecznych w krajach Unii Europejskiej i ich znaczenie w zarządzaniu w systemie zlewniowym
Contamination of river sediments in European Union Countries and their functions in river basin management
Geologia 35/2/1 (2009), 243-252  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (589kB)

Alicja KICIŃSKA

Badania zawartości Pb w glebach i w trawach Agrostis Capillaris i Brachypodium Silvaticum
Study of Pb content in the soil and grasses Agrostis capillaris & Brachypodium silvaticum
Geologia 35/2/1 (2009), 253-262  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (503kB)

Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA, Małgorzata WEGNER & Olaf BORKIEWICZ

Immobilizacja Pb(II) przez krystalizację piromorfitu na galenie w obecności nawozów fosforanowych
Immobilization of Pb(II) by crystallization ofpyromorphite on galena in the presence of phosphate fertilizers
Geologia 35/2/1 (2009), 263-269  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (293kB)

Lucyna RAJCHEL

Występowanie i wykorzystanie wód chlorkowych Rabki-Zdroju
Occurrences and utilization of chloride waters in Rabka-Zdrój
Geologia 35/2/1 (2009), 271-277   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (442kB)

Lucyna RAJCHEL

Zagłębie rozlewnicze wód mineralnych w Dolinie Popradu
A "bottling basin" of mineral waters in the Poprad River valley
Geologia 35/2/1 (2009), 279-288  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (190kB)

Stanisław WITCZAK & Robert DUDA

Zagrożenie i ochrona wód podziemnych w rejonie składowiska Żelazny Most - model krążenia wód w składowisku i podłożu
Groundwater hazard and protection in the Żelazny Most tailings dam area. Conceptual model of groundwater flow in tailings dam and its bedrock
Geologia 35/2/1 (2009), 289-295  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (270kB)

Stanisław WITCZAK & Robert DUDA

Zagrożenie i ochrona wód podziemnych w rejonie składowiska Żelazny Most - ocena oddziaływania na środowisko wodne
Groundwater hazard and protection in the Żelazny Most tailings dam area. Water environment impact assessment
Geologia 35/2/1 (2009), 297-304  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (0.9MB)

Rafał WÓJCIK

Znaczenie dla środowiska właściwości buforowych odpadów flotacyjnych i żużli hutniczych przemysłu Zn-Pb w Bukownie
Environmental significant of buffering capacities of Zn-Pb flotation waste and slags, Bukowno, Poland
Geologia 35/2/1 (2009), 305-311  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (330kB)

Jacek RAJCHEL

Martwice wapienne w architekturze Krakowa
Travertines in the architecture of Krakow
Geologia 35/2/1 (2009), 313-322  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (317kB)

Jacek RAJCHEL & Alfred UCHMAN

Skamieniałość śladowa Ophiomorpha rudis (Książkiewicz, 1977) w piaskowcach warstw istebniańskich dolnych (senon) architektury Krakowa
Trace fossil Ophiomorpha rudis (Książkiewicz, 1977) in the Lower Istebna Beds (Senonian) building sandstones in Krakow
Geologia 35/2/1 (2009), 323-330  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (234kB)

Marek REMBIŚ & Anna SMOLEŃSKA

Kamienie dekoracyjne w Auli Leopoldyńskiej Collegium Maximum Uniwersytetu Wrocławskiego
Decorative stones of the Aula Leopoldina in Collegium Maximum of the University of Wroclaw
Geologia 35/2/1 (2009), 331-337  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (128kB)

Jan GOLONKA, Michał KROBICKI, Paweł POPRAWA, Zbigniew PAUL & Andriej KHUDOLEY

Early Paleozoic evolution of the Peri-Gondwana plates
Wczesnopaleozoiczna ewolucja perygondwańskich płyt litosfery
Geologia 35/2/1 (2009), 339-343  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (359kB)

Hung KHUONG THE

Tectonics and magmatism in Northwest Vietnam
Tektonika i magmatyzm pólnocno-wschodniego Wietnamu
Geologia 35/2/1 (2009), 345-351  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (282kB)

Jakub PAJĄK

Formy ochrony przyrody na Saharze w kontekście ochrony przyrody nieożywionej
Nature conservation forms of the Sahara Desert in the context of inanimate nature protection
Geologia 35/2/1 (2009), 353-365   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  877(kB)

Witold ZUCHIEWICZ & Nguyen Quoc CUONG

Quaternary tectonics of the Red River Fault Zone in Vietnam - a morphotectonic approach
Czwartorzędowa tektonika strefy uskoku Rzeki Czerwonej w Wietnamie - podejście morfotektoniczne
Geologia 35/2/1 (2009), 367-374  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (640kB)

Piotr KRZYWIEC

Budowa i mezozoiczno-kenozoiczna ewolucja przesuwczej strefy uskokowej Grójca - wyniki interpretacji danych sejsmicznych
Structure and Mesozoic-Cenozoic evolution of the Grójec strike-slip fault zone - results of seismic data interpretation
Geologia 35/2/1 (2009), 377-386  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (709kB)

Zbigniew KASINA

Modelowanie trajektorii promieni i czasów przebiegu fal odbitych PP, SS i PS dla dyskretnego ośrodka poprzecznie izotropowego z nachyloną osią symetrii
The modeling of ray trajectories and travel times of reflected PP, SS, and PS waves in the discrete transversely isotropic medium with tilted symmetry axis
Geologia 35/2/1 (2009), 387-392  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (252kB)

Zbigniew BESTYŃSKI

Badania geofizyczne w budownictwie hydrotechnicznym
Geophysical investigations to hydraulic engineering purposes
Geologia 35/2/1 (2009), 393-403  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (839kB)

Jerzy DEC

Sejsmiczna ocena spękania górotworu karbońskiego w rejonach płytkiej działalności górniczej
Seismic evaluation of the Carboniferous rock mass destruction in shallow mining regions
Geologia 35/2/1 (2009), 405-412  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (251kB)

Monika ŁÓJ

Elementy budowy geologicznej zachodniej części wielickiego złoża solnego w świetle badań grawimetrycznych
Elements of geological structure of the west part of Wieliczka salt deposit in the light of gravity survey
Geologia 35/2/1 (2009), 413-420  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (924kB)

Wacław M. ZUBEREK

Geofizyka w inżynierii i ochronie środowiska
Geophysics in environmental engineering and protection of the environment
Geologia 35/2/1 (2009), 421-428  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (129kB)

Tomisław GOŁĘBIOWSKI

20 lat metody georadarowej w Katedrze Geofizyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w aspekcie realizowanych w niej prac naukowo-badawczych
20 years ofGPR method in the Department of Geophysics at Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection at University of Science and Technology in the relation to its scientific activity
Geologia 35/2/1 (2009), 429-435  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (763kB)

Jerzy KARCZEWSKI & Jerzy ZIĘTEK

Badania płytkich zbiorników wodnych za pomocą metody GPR
GPR investigation of shallow water reservoirs
Geologia 35/2/1 (2009), 437-443  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.6MB)

Henryk MARCAK & Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ

Badania georadarowe dla oceny mineralizacji wody gruntowej
The GPR measurements for assessment a mineralization of the soil water
Geologia 35/2/1 (2009), 445-454   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (921kB)

NGUYEN VAN Giang, LE NGOC Thanh & Jerzy DEC

Geophysical techniques for hydrogeological targets in semi-desert area in southern part of Vietnam
Badania geofizyczne dla celów hydrogeologicznych w południowej części Wietnamu
Geologia 35/2/1 (2009), 455-462  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (383kB)

NGUYEN VAN Giang & Noboru HIDA

Study of hydro logical characteristics and hydrogeological conditions for management of aquifer recharge in NW Hanoi area
Badanie charakterystyki hydrologicznej i warunków hydrogeologicznych dla gospodarki wodnej w rejonie NW Hanoi
Geologia 35/2/1 (2009), 463-472  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.1MB)

Janusz MADEJ & Sławomir PORZUCEK

Ocena likwidacji szybu metodą mikrograwimetryczną
Estimation of shaft liquidation with micro gravity method
Geologia 35/2/1 (2009), 473-478  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (359kB)

Bogdan ŻOGAŁA, Maciej MENDECKI, Jolanta PIERWOŁA & Wacław M. ZUBEREK

Próba wykorzystania metody potencjałów wzbudzonych do wykrywania zanieczyszczeń węglowodorami na obszarze postglacjalnym
Application of induced polarization method for hydrocarbons detection in the contaminated postglacial area
Geologia 35/2/1 (2009), 479-487  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (584kB)

Anna WOJAS

Badania podatności magnetycznej gleb miejskich w Krakowie
The investigations of magnetic susceptibility of urban soils in Krakow
Geologia 35/2/1 (2009), 489-496  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (547kB)

Józef DUBIŃSKI

Geofizyka górnicza jako podstawowe narzędzie pomiarowe współczesnego górnictwa surowców mineralnych
Mining geophysics as a basic surveying tool in modern mining of mineral resources
Geologia 35/2/1 (2009), 497-506  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (577kB)

Beata ORLECKA-SIKORA

Ocena istotności wpływu transferu naprężeń statycznych wywołanych przemieszczeniem kosejsmicznym wstrząsów górniczych na proces sejsmogeniczny w kopalniach
Significance of static stress transfer caused by coseismic slip of mining-induced seismic events in seismicity generation process in mines
Geologia 35/2/1 (2009), 507-514  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (321kB)

Stanisław LASOCKI

Badanie grupowania w przestrzeni parametrów tła sejsmicznego przed dużym trzęsieniem ziemi
Studies of the background seismicity premonitory clustering in a parameter space
Geologia 35/2/1 (2009), 515-522  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (392kB)

Zofia MORTIMER, Barbara KORYTOWSKA & Anna LASKOWNICKA

An analysis of generalized distances between mining-induced seismic events
Analiza uogólnionych odległości pomiędzy zdarzeniami sejsmicznymi indukowanymi działalnością górniczą
Geologia 35/2/1 (2009), 523-528  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (283kB)

Ewa Xenia TAKUSKA-WĘGRZYN

Badania stref koncentracji źródeł emisji sejsmoakustycznej w okresach poprzedzających momenty wystąpienia silnych wstrząsów
Investigations of the concentration zones of seismoacoustic emission sources in the periods preceding the moment of occurrence of strong shocks
Geologia 35/2/1 (2009), 529-534   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (0.9MB)

Janusz MIREK

Komputer równoległy ASGARD przeznaczony do obliczeń w geofizyce
Parallel computer ASGARD designed for computing in geophysics
Geologia 35/2/1 (2009), 535-539  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (174kB)

Terry C. AXTMANN, David BALDWIN, Roberto PEVERARO & Richard VESSELL

Rock type-based characterization and petrophysical analysis of the silurian Acacus sandstones, Ghadames basin, Tunisia
Charakterystyka litologiczna oraz analizapetroflzyczna sylurskich piaskowców Acacus w basenie Ghadames w Tunezji
Geologia 35/2/1 (2009), 541-547  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

Tomasz ZORSKI

Recent improvements in interpretation methodology applied in GeoWin Satun application
Aktualne udoskonalenia metodyki interpretacyjnej stosowanej w aplikacji Satun systemu GeoWin
Geologia 35/2/1 (2009), 549-557  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (659kB)

Maria BAŁA

Badanie wpływu anizotropii i zailenia na prędkości rozchodzenia się fal podłużnych i poprzecznych oraz innych parametrów sprężystych skał klastycznych
Study of the effects ofanisotropy and shaliness on velocities of longitudinal and shear waves and other elastic parameters of clastic rocks
Geologia 35/2/1 (2009), 559-566  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (286kB)

Jadwiga ZALEWSKA, Irena GĄSIOR & Grażyna SIKORA

Laboratoryjne badania anizotropii elektrycznych właściwości skał
Laboratory testing ofanisotropy of electrical properties of rocks
Geologia 35/2/1 (2009),567-575  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (588kB)

Monika KAŹMIERCZUK & Jadwiga JARZYNA

Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej dla mioceńskich utworów z rejonu złoża Księżpol
Application of statistical methods to geological interpretation of well logs of the Miocene formation in the area of Księżpol gas field
Geologia 35/2/1 (2009), 577-590  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.7MB)

Jadwiga ZALEWSKA, Michał MALAGA & Dariusz CEBULSKI

Przestrzenny rozkład parametrów złożowych ze szczególnym uwzględnieniem nasycenia wodą nieredukowalną, kapilarną i wolną dla rejonu Grotowa
Spatial distribution of reservoir parameters with particular attention given to saturation with irreducible, capillary and free water for Grotów region
Geologia 35/2/1 (2009), 591-598  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (227kB)

Jadwiga JARZYNA & Edyta PUSKARCZYK

Wyznaczanie przepuszczalności skał na podstawie pomiarów porozymetrycznych i magnetycznego rezonansu jądrowego
Permeability of rocks on the basis of mercury porosimetry and NMR measurements
Geologia 35/2/1 (2009), 599-606  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (698kB)

Jadwiga ZALEWSKA, Jolanta KLAJA & Dariusz CEBULSKI

Ocena nasycenia przestrzeni porowej piaskowców mioceńskich metodą magnetycznego rezonansu jądrowego
Assessment of the Miocene sandstones porous space saturation with Nuclear Magnetic Resonance Method
Geologia 35/2/1 (2009), 607-615  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (502kB)

Marek DOHNALIK & Jadwiga ZALEWSKA

Pomiary porowatości skał metodą rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej (Micro-CT)
Rock porosity measurements using Roentgen computedmicrotomography (Micro-CT)
Geologia 35/2/1 (2009), 617-624   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (569kB)

Jadwiga ZALEWSKA & Marek DOHNALIK

Wizualizacja przestrzeni porowej skał z wykorzystaniem mikrotomografii rentgenowskiej
Visualization of pore space using Roentgen microtomography
Geologia 35/2/1 (2009), 625-632  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (442kB)

Joanna PINIŃSKA, Alicja BOBROWSKA & Cagatay PAMUKCU

Badania ultradźwiękowe w ocenie deterioracji skał
Ultrasonic assessment of stonework elements deterioration
Geologia 35/2/1 (2009), 633-639  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.1MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie