AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 35/3/1 (2009)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów
Wzory cytowania

Roman AUBRECHT, Štefan MÉRES, Michał GRADZIŃSKI & Milan SÝKORA

MYSTERIOUS HYGH-PYROPE DETRITIC GARNETS IN THE MIDDLE JURASSIC CLASTICS OF THE CRACOW REGION
Zagadkowy, wysokopiropowy detrytyczny granat w środkowojurajskich utworach klastycznych regionu krakowskiego
Geologia 35/3/1 (2009), 9-15   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (225kB)

Maria BARBACKA, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Agata JARZYNKA, Joanna KRUPNIK, Anna Maria OCIEPA, Elżbieta WCISŁO-LURANIEC & Jadwiga ZIAJA

WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ PALEOBOTANICZNYCH WIERCENIA STUDZIANNA (TRIAS-JURA) Z PÓŁNOCNEGO OBRZEŻENIA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Preliminary results of the palaeobotanical investigations of Studzianna well cores (Triassic-Jurassic) from the northern part of Holy Cross Mts margin
Geologia 35/3/1 (2009), 17-19  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (115kB)

Paweł BRAŃSKI

EPIZODY INTENSYWNEGO WIETRZENIA CHEMICZNEGO ZAPISANE W PROFILACH HETANGU Z OBRZEŻENIA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH (WYNIKI NOWYCH BADAŃ)
Episodes of intense chemical weathering recorded in the Hettanian profiles from Holy Cross Mts margin (new research results)
Geologia 35/3/1 (2009), 21-30  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (714kB)

Jan GOLONKA

PALAEOGEOGRAFIA ARKTYKI W JURZE
Palaeogeography of Arctic during Jurassic times
Geologia 35/3/1 (2009), 31-42  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4.5MB)

Jan GOLONKA, Irena MATYASIK & Michał KROBICKI

POTENCJAŁ WĘGLOWODOROWY ŚRODKOWOJURAJSKICH CZARNYCH ŁUPKÓW SFEROSYDERYTOWYCH (FORMACJA ŁUPKÓW ZE SKRZYPNEGO) PIENIŃSKIEGO PASA SKAŁKOWEGO W POLSCE
Source rock potential value of Middle Jurassic spherosyderitic black shales (Skrzypny Shale Formation) of Pieniny Klippen Belt in Poland
Geologia 35/3/1 (2009), 43-55  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (0.9MB)

Marta HODBOD

WSTĘPNE BADANIA PALINOLOGICZNE ŚRODKOWOJURAJSKIEJ FORMACJI CZĘSTOCHOWSKICH IŁÓW RUDONOŚNYCH Z ODSŁONIĘĆ W CZĘSTOCHOWIE
preliminary palynological research of Ore Bering Częstochowa Clay Formation (Middle Jurassic) from outcrops in Częstochowa
Geologia 35/3/1 (2009), 57-59  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (74kB)

Matúš HYŽNÝ & Ján SCHLÖGL

THE FIRST OCCURENCE OF "PROSOPIDAE" S.L. (CRUSTACEA: DECAPODA: BRACHYURA) AND OTHER FINDINGS OF CRUSTACEANS IN THE UPPER JURASSIC LIMESTONES OF THE PIENINY KLIPPEN BELT
Geologia 35/3/1 (2009), 61-63  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (270kB)

Michał KROBICKI

BAJOSKA TEKTONIKA SYNSEDYMENTACYJNA I JEJ ZNACZENIE W JURAJSKIEJ EWOLUCJI PIENIŃSKIEGO BASENU SKAŁKOWEGO
Bajocian synsedimentary tectonics and its significance in Jurassic evolution of the Pieniny Klippen Basin
Geologia 35/3/1 (2009), 65-78  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.9MB)

Michał KROBICKI, Jan GOLONKA

PALEOGEOGRAFIA POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI I JEJ ZWIAZEK Z ROZMIESZCZENIEM WCZESNOJURAJSKICH BUDOWLI MAŁŻOWYCH (Z GRUPY LITHIOTIS NA TLE WIELKIRGO WYMIERANIA TRIAS/JURA
Palaeogeography of south-east Asia and its connection with distribution of Early Jurassic Lithiotis-type bivalve buildups according to Triassic/Jurassic mass extinction event
Geologia 35/3/1 (2009), 79-90  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3.1MB)

Bronisław A. MATYJA & Marcin BARSKI

ZJAWISKA REDEPOZYCJI W UTWORACH GÓRNEJ JURY PODŁOŻA ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO JAKO EFEKT SYNSEDYMETACYJNEJ TEKTONIKI
Geologia 35/3/1 (2009), 91-92  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (56kB)

Barbara OLSZEWSKA, Zbigniew PAUL & Wojciech RYŁKO

POZYCJA TZW. SKAŁEK W PROFILU JEDNOSTEK BRZEŻNYCH KARPAT ZEWNĘTRZNYCH
Geologia 35/3/1 (2009), 93-95   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (76kB)

Magdalena SIDORCZUK, Marek LEWANDOWSKI & Zdzisław BEŁKA

RIFT-RELATED ENVIRONMENTAL CHANGE IN THE NORTHERN TETHYS BASED ON ND AND SR ISOTOPES IN THE MIDDLE AND UPPER JURASSIC CARBONATES OF THE PIENINY KLIPPEN BELT
Geologia 35/3/1 (2009), 97-98  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (63kB)

Agnieszka SOBSTYL, Magdalena SIDORCZUK & Marian BARSKI

OGNIWO BREKCJI Z WAPIENNIKA (PIENIŃSKI PAS SKAŁKOWY, POLSKA) - CZY NA PEWNO JURAJSKIE?
Wapiennik Breccia Member (Pieniny Klippen Belt, Poland) is it really Jurassic?
Geologia 35/3/1 (2009), 99-100  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (65kB)

Adam TOMAŠOVÝCH & Ján SCHLÖGL

TOWARDS BETTER UNDERSTANDING OF AMMONOID TAPHOFACIES ON PELAGIC CARBONATE PLATFORMS
Geologia 35/3/1 (2009), 101-102  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (55kB)

Zděnek VAŠÍČEK


INFORMATION ON THE ROPICE HORIZON IN THE TERRITORY OF THE CZECH REPUBLIC (LATE JURASSIC, SILESIAN UNIT OF OUTHER WESTERN CARPATIANS
Geologia 35/3/1 (2009), 103-104  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (58kB)

Zuzanna WAWRZYNIAK & Jadwiga ZIAJA

WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ GÓRNOTRIASOWEJ MAKROFLORY LIPIA ŚLĄSKIEGO, POLSKA
Preliminary results of research of the Upper Triassic macroflora from Lipie Śląskie, Poland
Geologia 35/3/1 (2009), 105-106  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (65kB)

Andrzej WIERZBOWSKI, Michał KROBICKI & Marek MUSZYŃSKI

JURAJSKIE UTWORY SUKCESJI CZERTEZICKIEJ PROFILU GÓRY ZAMKOWEJ MASYWU TRZECH KORON W PIENINACH
Jurassic deposits of the Czertezik Succession of the Zamkowa Mt (Trzy Korony massif) in the Pieniny Mts
Geologia 35/3/1 (2009), 107-113  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.7MB)

Piotr ZIÓŁÓWSKI & Linda A. HINNOV

CYKLOSTRATYGRAFIA UTWORÓW BATONU NA PODSTAWIE BADAŃ PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ - WSTĘPNE WYNIKI
Geologia 35/3/1 (2009), 115  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (56kB)

Ján SCHLÖGL, Jozef MICHALÍK, Dušan PLAŠIENKA, Roman AUBRECHT, Daniela REHÁKOVÁ Adam TOMAŠOVÝCH, Jana BUČOVÁ, Vojtech MIKUŠ, Milan SÝKORA & Marián GOLEJ

STRUCTURE OF THE PÚCHOV SECTOR OF THE PIENINY KLIPPEN BELT
Geologia 35/3/1 (2009), 119-181  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (21MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie