baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING


Administrative legal borders run along rivers.

Agnieszka Bieda, Ryszard Hycner

Vol. 6, no. 2 (2012), s. 15-22

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article presents the problem of recording spatial information regarding the location of the cadastral parcel boundary markers and its surface area in the real estate cadastre. The article also presents an estimation of statistical models that can be used in the cadastre.The conditions for the surface of the record parcel presented in this paper allow for an assessment of the reliability of the plot surface area. The obtained results can be applied both in land and buildings register as an attribute of a record parcel, as well as in the process of property valuation.

Granice podziału administracyjnego kraju tworzone są z granic katastralnych w sposób hierarchiczny. Określone podczas zakładania operatu katastralnego granice nieruchomości gruntowych, jeżeli nie były aktualizowane, są jedynie granicami według stanu faktycznego. Dotyczy to w szczególności granic administracyjnych prowadzonych wzdłuż rzek. Obecnie dąży się do uwidocznienia w katastrze granic prawnych. Jest to szczególnie trudne w przypadku granic administracyjnych, które zostały poprowadzone wzdłuż naturalnych cieków wodnych. Zmienny bieg rzek powoduje, że wyznaczone przed wieloma laty granice mogą nie być już aktualne. Zatem umieszczane w protokołach granicznych zapisy mówiące o tym, że granice te biegną środkiem koryta rzecznego, mogą wprowadzać w błąd. Stąd wynika konieczność uaktualnienia baz danych o granicach, które powinno być dokonywane w postępowaniu administracyjnym. Jego wynikiem będzie zmiana konfiguracji granic, które po ostatecznej decyzji o zmianie w katastrze staną się granicami prawnymi. Granice te po zatwierdzeniu rozporządzeniem Rady Ministrów mogą stać się granicami administracyjnymi.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.2.15