baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING


The increase of organic carbon and total nitrogen accumulation under pine tree stands in the areas affected by the exploitation of sands after forest land reclamation.

Tadeusz Gołda

Vol. 6, no. 2 (2012), s. 23-29

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper presents the results of the analysing the content of organic carbon and total nitrogen in the accumulation levels under the pine tree stands introduced in the framework of the reclamation of post-sand pits. The dynamics of the growth, depending on the age of the trees within the periods of 10–40 years, and the obtained results indicate a slow increase of the content of these basic bio-elements; caused by low initial fertility of the bedrock.

Praca zawiera wyniki oznaczeń zawartości węgla organicznego i azotu ogólnego w dających się wyróżnić poziomach akumulacyjnych pod drzewostanami sosnowymi zasadzonymi w ramach rekultywacji wyrobisk popiaskowych. Porównano dynamikę przyrostu uzależnioną od wieku drzewostanów w przedziale 10–40 lat. Uzyskane wyniki wskazują na wolny przyrost tych podstawowych biopierwiastków spowodowany niską, wyjściową żyznością skały macierzystej.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.2.23