baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING


Estimation of parameters of statistical models used in real estate cadastre.

Paweł Hanus

Vol. 6, no. 2 (2012), s. 31-41

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article presents the problem of recording spatial information regarding the location of the cadastral parcel boundary markers and its surface area in the real estate cadastre. The article also presents an estimation of statistical models that can be used in the cadastre. The conditions for the surface of the record parcel presented in this paper allow for an assessment of the reliability of the plot surface area. The obtained results can be applied both in land and buildings register as an attribute of a record parcel, as well as in the process of property valuation.

W artykule przedstawiono problem rejestracji informacji przestrzennej dotyczącej położenia punktów granicznych działki ewidencyjnej oraz jej powierzchni w katastrze nieruchomości. W artykule przedstawiono także estymację modeli statystycznych, które mogą mieć zastosowanie w katastrze. Przedstawione w artykule warunki na powierzchni działki ewidencyjnej pozwalają na ocenę wiarygodności tej powierzchni działki. Uzyskane wyniki mogą mieć zastosowanie zarówno w ewidencji gruntów i budynków jako atrybut działki ewidencyjnej, jak również w procesie wyceny nieruchomości.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.2.31