baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING


Application of cadastral data in the land acquisition process for flood control investments.

Jadwiga Konieczna, Agnieszka Trystuła

Vol. 6, no. 2 (2012), s. 49-58

Full text: pdfPDF

Abstract:

Cadastre is a basic land information system based on registered plots and containing three basic elements making a foundation of proper land administration in every state: ownership, value and method of use. Modern cadastre serves the needs of the owner and society as regards to spatial and economic planning, establishing tax and benefits, public statistics and designation of real estate properties in land and mortgage registers. On July 2010, the Act on Specific Principles of Preparing Investments concerning Flood Protection Structures (e.g. bypass channels, impounding reservoirs and flood banks) was passed in Poland. This undertaking is one of many measures aimed at preventing tragic results of floods, which have been recently affecting Poland increasingly often. The effective Act simplifies the expropriation procedure related to real estate proprieties, e.g. for the construction of flood banks. The investment can be commenced immediately after a decision approving its implementation is issued. The aim of the study is to present the important role of the cadastre in the process of land acquisition for hydro-technical investments, mainly at the stage of preparing a decision approving the implementation of an investment concerning flood protection structures.

Kataster nieruchomości jest podstawowym systemem informacji o terenie opartym na działce ewidencyjnej, zawierającym trzy zasadnicze elementy, kluczowe dla prawidłowego administrowania gruntami w każdym państwie: własność, wartość i sposób wykorzystania. Nowoczesny kataster służy potrzebom posiadacza i społeczeństwa w zakresie planowania przestrzennego i gospodarczego, wymiaru podatku i świadczeń, statystyki publicznej, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych. W Polsce w lipcu 2010 r. przyjęto ustawę o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (m.in. kanałów ulgi, zbiorników retencyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych). Przedsięwzięcie to jest jednym z wielu działań na rzecz zapobiegania tragicznym skutkom powodzi, które w ostatnim czasie coraz częściej nawiedzają nasz kraj. Obowiązująca ustawa upraszcza procedurę wywłaszczeniową nieruchomości pod budowę m.in. wałów przeciwpowodziowych. Inwestycja będzie mogła być rozpoczęta niezwłocznie po wydaniu decyzji o pozwoleniu na jej realizację. Celem opracowania jest przedstawienie istotnej roli katastru nieruchomości w procesie pozyskiwania gruntów pod inwestycje hydrotechniczne, głównie na etapie opracowania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji z zakresu budowli przeciwpowodziowych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.2.49