baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING


Assessment of the spatial effects of land-consolidation works carried out in Poland in the years 2007–2013.

Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek

Vol. 11, no. 3 (2017), pp. 107-115

Full text: pdfPDF

Abstract:

A large percentage of rural areas in Poland require deep structural changes. Such lands (in particular, areas in southern and southeastern Poland) are characterized by the excessive fragmentation of land owned by individual farmers, a disadvantageous expanse of lands, and the poor condition of the technical and institutional infrastructures (or a lack thereof). Disadvantageous demographic processes (such as the migration of inhabitants from villages to cities and aging of the local population) also occur in those areas. It is possible to improve the current conditions through the effective implementation of rural-area development programs, such as the implementation of land-consolidation works. The objective of this work is to assess the spatial effects of land-consolidation works carried out in Poland. The research was based on a representative sample of 38 study objects located in different parts of Poland. For the assumed study objects, changes of the basic parameters that characterize the spatial structure of the lands were examined. These resulted from the performed land-consolidation process: the coefficient of the decrease in the total number of parcels and the coefficient of the increase in the size of the average plot for the examined objects.

Duża część obszarów wiejskich w Polsce wymaga głębokich zmian strukturalnych. Obszary te (zwłaszcza południowej i południowo-wschodniej Polski) charakteryzuje nadmierne rozdrobnienie gruntów rolników indywidualnych, niekorzystny rozłóg gruntów w gospodarstwach rolnych, zły stan (lub brak) infrastruktury technicznej i instytucjonalnej, a także zachodzą na nich niepokojące procesy demograficzne (takie jak migracja ludności wiejskiej do miast i starzenie się lokalnej ludności). Możliwe jest uzyskanie poprawy istniejącej sytuacji, dzięki realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich, m.in. scalenia gruntów. Celem pracy jest ocena efektów przestrzennych prac scaleniowych prowadzonych w Polsce w latach 2007–2013. W badaniach oparto się na reprezentatywnej próbie 38 obiektów scaleniowych z różnych części Polski. Wybrane obiekty badawcze poddane zostały analizie pod kątem wynikających z przeprowadzonego procesu scalenia zmian podstawowych parametrów charakteryzujących strukturę przestrzenną gruntów: współczynnika zmniejszenia ogólnej liczby działek oraz współczynnika zwiększenia średniego pola powierzchni działki na obiekcie badawczym.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.3.107