baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H

GEOMATICS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING


Accessibility to places of evacuation for inhabitants of flood-prone areas in Mazovia province.

Marta Borowska-Stefańska, Szymon Wiśniewski, Mădălina-Teodora Andrei

Vol. 11, no. 3 (2017), pp. 31-47

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article att empts to map out accessibility to places of evacuation from flood-prone areas to the nearest and most-accessible public utility facilities within the boundaries of the Mazovia province of Poland with the use of the two-step floating catchment area method (2SFCA). A flood-prone area is defined as an area of the so-called 100-year water that was delineated on flood hazard maps. In order to accomplish the aim of the work, it was necessary to use data from the resources of the Topographic Objects Database (BDOT) and OpenStreetMap (OSM). It was concluded that the worst accessibility to places of evacuation within 15 minutes may be found in the southeastern part of the Mazovia province as well as along the Bug and Narew Rivers, which is where flood plains are wide and many residential buildings are located.

W artykule podjęto próbę określenia dostępności do miejsc ewakuacji z terenów zagrożonych powodzią do najbliższych i osiągalnych obiektów użyteczności publicznej w granicach województwa mazowieckiego przy wykorzystaniu dwuetapowej metody określenia obszarów rynkowych (2SFCA). Za teren zagrożony powodzią przyjęto obszar tzw. wody stuletniej, który został wyznaczony na mapach zagrożenia powodziowego. Dla realizacji celu pracy niezbędne było wykorzystanie danych pochodzących z zasobu BDOT oraz OSM. Stwierdzono, że najgorsza sytuacja pod względem dostępności miejsc do ewa kuacji w czasie do 15 minut występuje w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego oraz wzdłuż Bugu i Narwi, czyli tam, gdzie tereny zalewowe są szerokie i znajduje się dużo budynków mieszkalnych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.3.31