baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Minimal cut sets with time dependencies analysis.

Paweł Skrobanek

Vol. 17, no. 2 (2013), s. 219-228

Full text: pdfPDF

Abstract:

Fault tree analysis (FTA) is one of the most frequently used techniques for safety analysis. The result of such an analysis are minimal cut sets (MCSs). Occurrence of all the events from MCS is a necessary and sufficient condition to cause a fault (hazard, dangerous situation). Thus, both the design and implementation of the system should prevent or minimize the probability of such a situation inter alia using the knowledge of the MCSs. Standard FT cannot express time dependencies between events. This possibility gives us FT with time dependencies (FTTD). The analysis of the FTTD gives us also MCSs, but extended to the time dependencies as well. This paper proposes a way to create such sets and partial automatization of analysis for specific cases provided.

Jedną z często stosowanych technik analizy bezpieczeństwa systemów jest analiza drzew niezdatności (ADN). Wynikiem analizy są minimalne zbiory przyczyn (MZP). Wystąpienie wszystkich zdarzeń z minimalnego zbioru przyczyn jest warunkiem koniecznym i wystarczającym do wystąpienia niezdatności (sytuacji niebezpiecznej, hazardu). Zarówno projektowanie i implementacja systemów związanych z bezpieczeństwem powinny zapobiegać możliwości wystąpienia takiej sytuacji, w czym pomocna jest wiedza wynikająca z MZP. Standardowa ADN nie umożliwia analizy zależności czasowych pomiędzy zdarzeniami, co jest możliwe dla drzew niezdatności z zależnościami czasowymi (DNZC). Wynikiem analizy DNZC są również MZP, ale poszerzone o zależności czasowe. Liczba takich zbiorów może być jednak duża. W niniejszej pracy zaproponowano motodę ich porządkowania oraz wskazano możliwości częściowej automatyzacji ich analizy.

DOI: dx.doi.org/10.7494/automat.2013.17.2.219