baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


An approach to guidelines implementation in e-health system supporting chronic care.

Piotr Szwed, Mariusz Duplaga

Vol. 17, no. 2 (2013), s. 241-252

Full text: pdfPDF

Abstract:

Guidelines developed in line with Evidence-Based Medicine paradigm usually take form of narrative recommendations formulated on the basis of available evidence resulting from clinical trials and other types of studies. For past ten years there were developed several Formal Guidelines Representation languages that attempted to express them in form of algorithms or processes. Analysis of specific requirements related to e-health and in particular telemonitoring systems indicated, that a process oriented formalization of guidelines is in this case inappropriate, as such systems should be reactive, event driven and enable adaptation to cope with the quality of entered data. In this paper we describe an approach to guidelines implementation in the e-health system. Contrary to various FGR languages developed earlier the decision support will be based on the set of fuzzy rules that on the technical level will be implemented as XQuery transformations of XML data. We discuss this approach on an example related to the management of bronchial asthma, as customization of the system to this disease was selected as one of the proof-of-concept exemplifications of the system.

Wytyczne medyczne tworzone zgodnie z paradygmatem medycyny opartej na dowodach mają formę tekstowych rekomendacji popartych opisem przeprowadzonych badań klinicznych i obserwacji. W ostatnich dziesięciu latach rozwijano szereg języków formalnej reprezentacji wytycznych, za pomocą których przedstawiano je w postaci algorytmów lub procesów. Analiza wymagań związanych z systemami typu e-health, a zwłaszcza systemów telemonitorowania wskazała, że procesowo zorientowana formalizacja wytycznych jest dla nich niewłaściwa, ponieważ takie systemy powinny być reaktywne, sterowane zdarzeniowo i powinny mieć wbudowane mechanizmy adaptacji pozwalające na dostosowanie się do zmiennej jakości wprowadzanych danych. W procesie telemonitorowania zaproponowano wykorzystanie rozmytych reguł, które będą zaimplementowane jako transformacje XQuery dla danych XML. Podejście to jest dyskutowane na przykładzie astmy oskrzelowej, ponieważ wsparcie dla tej choroby zostało wybrane jako przykład wdrożenia systemu.

DOI: dx.doi.org/10.7494/automat.2013.17.2.241