baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Assessments of the sylvinite ore dressability at the Starobin potassium salt deposit.

Natalia S. Petrova, Ludmila V. Bakhmutskaya & Alesja M. Zhuravskaya

Vol. 38, no. 1 (2012), s. 93-97

Full text: pdfPDF

Abstract:

Determination of basic quality parameters of sylvinite ores qualifies them as economic mineral material only, but does not account for the properties necessary to be considered to classify their dressability. A saturation exploration of the Nezhin mining site involved for the first time a forecast and technological assessment of sylvinite ores in three minable potash horizons, which was made along with estimates of geological fields and was based on a comprehensive study of the mineralogical and technological features of ores in the rock massif and crushed samples.

Określenie podstawowych parametrów jakościowych złóż sylwinitu umożliwia ustalenie ich użyteczności ekonomicznej, lecz nie pozwala ocenić własności niezbędnych do oceny możliwości wzbogacenia rudy. Badania geologiczne prowadzone w kopalni Nezhin umożliwiły po raz pierwszy prognozowanie i techniczne oszacowanie mineralizacji sylwinitowej w trzech eksploatowanych horyzontach potasonośnych dzięki zastosowaniu kompleksowej analizy cech mineralogicznych i technologicznych mineralizacji w litych i pokruszonych próbkach ze złoża. Przemysłowe złoża potasowe kopalni Nezhin zawierają kopalinę o wysokiej zawartości sylwinu, ich główne ciało rudne zakwalifikowano jako obiekt o średniej możliwości wzbogacenia. Jako sylwinitowe serie eksploatacyjne wyodrębnia się warstwy kopaliny reprezentujące jeden typ technologiczny kopaliny. Mineralizacja potasowa wykazuje nieznaczne różnice w eksploatowanych warstwach II poziomu, jest obfita w warstwach sylwinitowych nr 2, 3 i 4 III poziomu oraz w warstwach I poziomu potasonośnego. Udział we frakcji rudy powyżej 0.5 mm sięga ponad 70%. Właściwości technologiczne sylwinitowej rudy z głównych poziomów eksploatacyjnych kopalni Nezhin wskazują, że instalacja wzbogacająca rudę do wymaganego poziomu przemysłowego może być użyteczna dla rudy pokruszonej do frakcji 3.15 mm.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geol.2012.38.1.93