baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Lithostratigraphy of Zechstein evaporites of the central and north-western parts of the Mogilno Salt Diapir, based on boreholes Z-9 and Z-17.

Jacek Wachowiak, Maciej Pawlikowski, Paweł Wilkosz

Vol. 38, no. 2 (2012), s. 115-151

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper presents the results of comprehensive mineralogical and petrographic studies conducted on evaporite rocks of the Zechstein (Upper Permian) period, extracted from boreholes drilled in the Mogilno diapir. Based on the research results, the occurrence of rock salts, potash-magnesium salts (kieseritic sylvinites), clayey salts, zubers, and anhydrites was identified. Those formations were assigned to cyclothems PZ-3 and PZ-2. No presence of evaporites belonging to cyclothems PZ-1 and PZ-4 were discovered. The recognized rocks were mainly composed of halite, sylvine, kieserite and anhydrite. Smaller quantities of polyhalite, kainite, carbonates and clayey minerals were also found. A number of accessory minerals were identified, with their salt rock contents from several to about several tens of ppm.

W artykule przedstawiono wyniki kompleksowych badań mineralogiczno-petrograficznych, przeprowadzonych na skałach ewaporatowych wieku cechsztyńskiego (górny perm) napotkanych w badawczych otworach wiertniczych w wysadzie solnym Mogilno. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono w badanych otworach sole kamienne, sole potasowo-magnezowe (sylwinity kizerytowe), sole ilaste, zubry i anhydrytowce. Powyższe utwory przydzielono do cyklotemów PZ-3 i PZ-2. Nie stwierdzono obecności ewaporatów cyklotemów PZ-1 i PZ-4. Rozpoznane skały zbudowane są głównie z halitu, sylwinu, kizerytu, anhydrytu. W mniejszych ilościach występują polihalit, kainit, węglany i minerały ilaste. Zidentyfikowano wiele minerałów akcesorycznych, których zawartość w skałach solnych jest rzędu ppm.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geol.2012.38.2.115