baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Salt resources in Poland at the beginning of the 21st century.

Grzegorz Czapowski, Krzysztof Bukowski

Vol. 38, no. 2 (2012), s. 189-208

Full text: pdfPDF

Abstract:

The paper summarized the actual knowledge on resources (anticipated economic and subeconomic ones) of both rock and potash salts estimated in the documented salt deposits in Poland as well as their predicted (prognostic and prospective) resources calculated to the depth of 2 km. The late Permian (Zechstein) rock salts predominated (ca 95% of anticipated resources and ca. 99.9% of predicted ones, the Miocene salts are marginal). The most (up to 69%) of their anticipated resources concentrated in the salt dome deposits but 96.7% of the prognostic ones - in stratiform deposits. The anticipated rock salt resources could prove over 26 Ka of exploitation (at the current production rate) but the predicted ones > 500 years assuming that 1/10[6] of total resources will be excavated. The anticipated economic resources of Permian potash salts in non-exploited five deposits are > 669 mln t (mainly > 597 mln t of polyhalite type in four stratiform deposits) and the predicted ones were estimated at ca. 1.02 bln t.

W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy o udokumentowanych (bilansowych i pozabilansowych) zasobach soli kamiennej i soli potasowej w Polsce oraz scharakteryzowano ich oszacowane zasoby przewidywane do głębokości 2 km. Dominującą rolę w bilansie zasobowym odgrywają sole kamienne wieku późnopermskiego (ok. 95% zasobów udokumentowanych i blisko 99.9% zasobów przewidywanych), udział soli wieku mioceńskiego jest podrzędny. Większość (blisko 69%) zasobów udokumentowanych kryje się w wysadach solnych, zaś zasobów przewidywanych - w złożach pokładowych (96.7%). Udokumentowane zasoby soli kamiennej wystarczą na 26 000 lat (przy aktualnej wielkości wydobycia), zaś zasoby przewidywane na ponad 500 lat (przy wykorzystaniu 1/10[6] części zasobów). Zasoby bilansowe późnopermskich soli potasowo-magnezowych w nieeksploatowanych udokumentowanych pięciu złożach wynoszą ponad 669 mln t, z czego większość (cztery złoża, powyżej 597 mln t) stanowią złoża typu polihalitowego. Zasoby przewidywane tych soli oszacowano na blisko 1.02 mld t.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geol.2012.38.2.189