baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Assessment of the geological environment in respect of waste disposal in salt mine workings.

Katarzyna Poborska-Młynarska

Vol. 39, no. 3 (2013), s. 223-232

Full text: '.'pdfPDF

'; ?>

Abstract:

The concept of waste storage in underground salt mines is to use the host rock environment as a geological barrier, preventing the migration of hazardous substances. European and Polish law defines the geological conditions and the safety of underground storage. According to national regulations, the underground storage site location is based on the results of geological research contained in the hydrogeological and geological-engineering documentation. This paper presents the principles for the assessment of the geological environment in a salt mine for the waste storage, in the context of national legislation. It has been shown that for the salt deposits a more detailed range of geological research has to be defined to prepare relevant documentation and to assess the possibility of waste storage in salt mines.

Koncepcja składowania określonych grup odpadów w podziemnych kopalniach soli opiera się na wykorzystaniu środowiska skalnego jako bariery geologicznej powstrzymującej migrację szkodliwych substancji. Unijne i krajowe prawo określa geologiczne warunki lokalizacji i bezpieczeństwa podziemnego składowiska odpadów. Według krajowych przepisów lokalizacji podziemnego składowiska dokonuje się na podstawie wyników badań zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej oraz geologiczno-inżynierskiej, określających wskazane warunki geologiczne charakteryzujące wybrane formacje skalne w związku z podziemnym składowaniem odpadów. W artykule przeanalizowano te warunki w odniesieniu do złóż i kopalń soli. Ich wstępna analiza wykazała, że wymagają one uszczegółowienia, a co za tym idzie - określenia zakresu badań będących podstawą oceny środowiska geologicznego w kopalni soli pod kątem wykorzystania jej wyrobisk na składowisko.

DOI: dx.doi.org/10.7494/'.$nazwa.''; ?>