baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Wpływ wybranych regulacji UE na rozwój rynku magazynowania gazu ziemnego w Polsce.

Aleksander Zawisza

Vol. 39, no. 3 (2013), s. 267-277

Full text: '.'pdfPDF

'; ?>

Abstract:

The provisions adopted in Directive 2010/75/EU on industrial emissions (IED) and Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 994/2010 will result first in a drop and then an increase of the demand for the natural-gas mandatory-reserve storage capacity in Poland. At the same time, the standards to be met by storage facilities that hold such stocks will favour in this respect underground storage of natural gas in salt caverns. An additional factor stimulating the demand for storage capacity in salt structures will include the development of the natural gas market and the establishment of gas exchange that will have a significant impact on the natural gas market.

Zapisy przyjęte w dyrektywie o emisjach przemysłowych 2010/75/EU (IED) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 skutkować będą na początku spadkiem, a następnie wzrostem popytu na pojemności magazynowe na zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w Polsce. Jednocześnie normy, jakie powinny spełniać instalacje magazynowe, w których przechowywane będą te zapasy, faworyzują pod względem możliwości technicznego odbioru podziemne magazyny gazu ziemnego w kawernach solnych. Dodatkowym czynnikiem stymulującym popyt na pojemności magazynowe w strukturach solnych będzie rozwój rynku gazu ziemnego i powstanie giełdy gazu posiadającej istotne znaczenie dla tworzącego się rynku gazu ziemnego.

DOI: dx.doi.org/10.7494/'.$nazwa.''; ?>