baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Small urban centres in the context of sustainable development.

Justyna Kobylarczyk

Vol.6, no. 2 (2012), s. 43-48

Full text: pdfPDF

Abstract:

Problems related to sustainable development concern number of scientific disciplines, including architecture and urbanism which seek ecological solutions. On account of the development of civilization, we can observe numerous achievements in the field of science and technology on one hand. On the other hand, this development leads to the intensifying degradation of the natural environment, the destruction and reduction of biologically active areas, increasing air, water and soil pollution, rising traffic intensity and noise level etc. These serious problems have been piling up for years in spite of all the efforts and expenditures. With a view to the deteriorating living conditions and quality of the environment, the European Urbanism Council issued the New Athens Charter in 2003. This document opposes unfavourable social, political, economic and technological changes as well as those which take place in the natural and urban environment. A new outlook on the dwelling environment brings us closer to the concept of an ideal city – the 21st-century city dominated by the need to implement the principles of sustainable development; a housing environment which satisfies human needs without destroying Nature. This paper presents the results of research carried out in the central zones of small towns in the Province of Podkarpacie, located in southeastern Poland. To a certain extent, the selected towns realize the principles of sustainable development – among other aspects, they support a healthy housing environment, facilitate contact with green spaces as well as meet the requirements of access to primary services and cultural goods.

Problematyka zrównoważonego rozwoju dotyczy wielu dyscyplin naukowych, w tym także architektury i urbanistyki, która zwraca się ku rozwiązaniom z zakresu ekologii. Rozwój cywilizacyjny z jednej strony skutkuje licznymi osiągnięciami nauki i techniki, a z drugiej – prowadzi do coraz większej degradacji środowiska naturalnego, niszczenia i redukcji obszarów biologicznie czynnych, wzrostu zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, natężenia ruchu i hałasu itp. Problemy te są niezwykle poważne, od wielu już lat obserwuje się ich narastanie pomimo czynionych wysiłków i ponoszonych nakładów finansowych. Ze względu na pogarszające się warunki życia i jako środowiska Europejska Rada Urbanistów w 2003 r. opublikowała dokument zatytułowany Nowa Karta Ateńska, w którym nakreślono strategię przeciwstawienia się niekorzystnym zmianom: środowiska naturalnego i miejskiego, społecznym i politycznym, ekonomicznym i technologicznym. Nowe spojrzenie na środowisko zamieszkania przybliża nam koncepcję miasta idealnego, miasta XXI wieku, w którym wcielane w życie będą zasady rozwoju zrównoważonego, środowiska zamieszkania, w którym potrzeby człowieka będą zaspokajane, ale nie kosztem przyrody. W pracy przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych w strefach centralnych niewielkich miast województwa podkarpackiego w południowo-wschodniej Polsce. Wybrane miasta realizują w pewnym zakresie zasady rozwoju zrównoważonego, w tym między innymi wspierają zdrowe środowisko zamieszkania, zapewniając kontakt z przestrzeniami zielonymi przy spełnieniu wymogów dostępu do usług podstawowych oraz dóbr kultury.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.2.43