baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Land value maps of naturally valuable areas.

Radosław Cellmer, Adam Senetra, Agnieszka Szczepańska

Vol. 6, no. 3 (2012), s. 15-24

Full text: pdfPDF

Abstract:

The objective of this study was to analyze the correlations between environmental quality and property prices. The resulting data were input to develop land value maps with the use of cokriging methods. The key environmental factors affecting property prices were greenery, surface water, noise impacts and landscape features. The assessment method was point valuation, and environmental quality was a variable in statistical analyses. The surveyed site was undeveloped land plots in the suburbia of Olsztyn, the capital city of the Region of Warmia and Mazury in Poland. The applied methodology is based mostly on the modeling of spatial correlations with the involvement of statistical and geostatistical techniques. The results are presented as models of selected correlations and thematic maps illustrating the effect of environmental factors on property value.

Przedmiotem badań prezentowanych w pracy jest analiza zależności między jakością środowiska a cenami nieruchomości. Informacje o tych zależnościach stanowiły podstawę do opracowania map wartości gruntów z wykorzystaniem kokrigingu. Do czynników środowiskowych wpływających na wartość nieruchomości zaliczono przede wszystkim występowanie zieleni, wód powierzchniowych, brak uciążliwości związanych z hałasem czy też estetykę krajobrazu. Jako metodę oceny przyjęto bonitację punktową, która dała podstawy do przyjęcia jakości środowiska jako zmiennej w analizach statystycznych. Przedmiot i obszar badań stanowiły nieruchomości gruntowe niezabudowane, znajdujące się na terenach podmiejskich wokół stolicy regionu, podlegających procesom suburbanizacji. Zastosowana w pracy metodyka badań opiera się głównie na modelowaniu zależności przestrzennych z wykorzystaniem metod statystycznych i geostatystycznych. Metody te pozwalają zarówno na ocenę struktury przestrzennej badanych zjawisk, jak również na określenie bezpośredniego wpływu czynników środowiskowych na ceny i w efekcie na wartość nieruchomości. Rezultaty badań zaprezentowano w formie modeli wybranych zależności oraz map tematycznych prezentujących wpływ czynników środowiskowych na wartość nieruchomości.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.3.15