baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Determination the accuracy of TELPOD SVP 45 resistive sensors as tools for measuring the relative displacement of points.

Paweł Ćwiąkała, Tomasz Owerko

Vol. 6, no. 3 (2012), s. 25-33

Full text: pdfPDF

Abstract:

Modern measurement technologies allow us to simplify the carrying out of surveys, especially specialist ones. Resistive sensors may prove to be useful during measurements of deformations and strains of structures. These tools allow for the surveying of changes in section lengths and the spacing of expansion gaps. The article will discuss the sensor calibration procedure. In addition, a statistical analysis of the test measurement results of eight sensors of this type will be discussed.

Nowoczesne technologie pomiarowe pozwalają na uproszczenie wykonywania pomiarów geodezyjnych, zwłaszcza specjalistycznych. W pomiarach deformacji i odkształceń obiektów przydatne mogą być czujniki opornościowe. Narzędzia te pozwalają na pomiar zmian długości odcinków i zmian rozstawu szczelin dylatacyjnych. W artykule omówiono procedurę kalibracji czujników. Dodatkowo zawarto w nim analizę statystyczną wyników pomiaru testowego ośmiu czujników tego typu.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.3.25