baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


An analysis of the causes of damage to reinforced a concrete road viaduct located in the mining area.

Wojciech Kocot

Vol. 6, no. 3 (2012), s. 35-43

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article discusses the causes of the damage to a road viaduct localized in a mining area. Due to the location of the structure, it was suspected that the damage resulted from impacts associated with mining exploitation. An analysis demonstrated no causal relationship between the occurring damage and the mining exploitation in the viaduct area, as well as probable causes of damage were identified.

Artykuł zawiera analizę przyczyn uszkodzeń wiaduktu drogowego znajdującego się na terenie górniczym. Ze względu na usytuowanie obiektu zaistniało podejrzenie, że uszkodzenia powstały na skutek oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano brak więzi przyczynowo-skutkowej między powstałymi uszkodzeniami a eksploatacją górniczą oraz wskazano prawdopodobne przyczyny uszkodzeń.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.3.35