baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Model of transformation of cadastral maps of former Austrian annexation with additional conditions on transformation parameters.

Paweł Hanus

Vol. 6, no. 4 (2012), s. 23-33

Full text: pdfPDF

Abstract:

Transformation of cadastral maps of former Austrian annexation, taking into account accepted solutions is very troublesome. Lack of control points cause, that for correct transformation it is necessary to get such points by direct measurement in the field. Points being measured in the field can be treated as control points. Unfortunately, since such maps were made in the end of XIX century, many details being drawn on them were changed. It also concerns parcel boundaries. In many cases surveyor is not able to identify suitable amount of control points and determine their coordinates. In such case very helpful can be complement of transformation equations with additional conditions, assuming that identified on the former cadastral map boundary point is to be placed on boundary, measured in the field. Despite the fact, that ends of boundary changed over the years, yet direction of boundary is the same, very of ten. Addition of such conditions permits on improving results of such made transformation. There is a model of such example, together with an computational example, presented in the paper.

Transformacja map katastralnych katastru byłego zaboru austriackiego z uwagi na przyjęte rozwiązania jest bardzo kłopotliwa. Brak punktów dostosowania powoduje, że do prawidłowego wpasowania takich map konieczne jest pozyskiwanie takich punktów za pomocą pomiaru bezpośredniego. Punkty pomierzone w terenie i zidentyfikowane jednoznacznie na mapie katastralnej mogą pełnić rolę punktów łącznych. Ponieważ jednak mapy katastralne powstawały na ogół pod koniec XIX wieku, wiele szczegółów terenowych od tamtego czasu uległo zmianie. Dotyczy to również granic. Niejednokrotnie geodeta nie jest w stanie zidentyfikować i określić współrzędnych odpowiedniej liczby punktów łącznych. Pomocne w tym wypadku może być uzupełnienie równań transformacyjnych o dodatkowe warunki, zgodnie z którymi zidentyfikowany na mapie punkt graniczny ma się znaleźć na linii granicznej pomierzonej w terenie. Mimo że końce takiej linii granicznej zmieniły się z biegiem lat, sam kierunek granicy często jest niezmienny. Uwzględnienie takich warunków pozwala na polepszenie wyników tak przeprowadzonej transformacji. W artykule przedstawiono model takiej transformacji wraz z przykładem obliczeniowym.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.4.23