baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Analysis of accuracy of determination of eccentric point coordinates of the KRAW permanent geodetic station in RTK GPS measuring mode with the application of the NAWGEO service of the ASG-EUPOS system.

Robert Krzyżek, Bogdan Skorupa

Vol. 6, no. 4 (2012), s. 35-46

Full text: pdfPDF

Abstract:

A short analysis of the behaviour of the spatial coordinates of eccentric points KRA8 and KRA9 of the KRAW permanent geodesic station in the ASG EUPOS system over time was conducted. Measurements were conducted on eccentric points in real time in RTK GPS mode, over several measuring cydes. Two GPS receivers of various manufacturers were applied for research measurements. Obtained measurement results - spatial coordinates - were related to values accepted as error free, obtained from the ETRV 2000 measuring campaign.

W pracy dokonano krótkiej analizy kształtowania się w czasie współrzędnych przestrzennych punktów ekscentrycznych KRA8 i KRA9 stacji permanentnej KRAW systemu ASG EUPOS. Wykonano pomiary na punktach ekscentrycznych w czasie rzeczywistym w trybie RTK GPS w kilku cyklach pomiarowych. Do pomiarów badawczych zastosowano dwa odbiorniki GPS różnych producentów. Uzyskane wyniki pomiarów - współrzędne przestrzenne - odniesiono do wartości przyjętych za bezbłędne, otrzymanych z kampanii pomiarowej ETRV 2000.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.4.35