baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Co-incineration of large quantities of alternative fuels in a cement kiln - the problem of air pollutant emissions.

Robert Oleniacz, Magdalena Kasietczuk

Vol. 6, no. 4 (2012), s. 47-59

Full text: pdfPDF

Abstract:

Over the last few years, a significant increase in the use of alternative fuels in the Polish cement industry has been observed. These are mainly waste and waste-derived fuels. The national leader in this field is Chełm cement plant, with the share of alternative fuels in the cement kiln heat balance reaching in 2012 the level of 78.5%. In this paper, an analysis of the emission rate of air pollutants from cement clinkering process in the above-mentioned cement plant in the years 1998-2012 was carried out, using the results of continuous and periodic measurements. The compliance with the emission limit values applicable for cement kilns co-incinerating waste was assessed, and the influence of large amounts of burnt alternative fuels on the emission of substances such as nitrogen oxides (NOx), sulphur dioxide (SO2), total dust, carbon monoxide (CO), hydrogen chloride (HO), hydrogen fluoride (HF), total organic carbon (TOC), heavy metals (Hg, Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni and V) as well as polychlorinated dibenzo-p-dioxins and furans (PCDD/Fs).

W ciągu kilku ostatnich lat obserwuje się znaczny wzrost ilości paliw alternatywnych stosowanych w polskim przemyśle cementowym. Są to głównie odpady i paliwa pozyskane z odpadów. Krajowym liderem w tym zakresie jest Cementownia Chełm, w której udział paliw alternatywnych w bilansie cieplnym pieca cementowego w roku 2012 osiągnął poziom 78,5%. W artykule dokonano analizy wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesu wypalania klinkieru cementowego w ww. cementowni w latach 1998-2012 z wykorzystaniem wyników pomiarów ciągłych i okresowych. Oceniono spełnianie standardów emisyjnych obowiązujących względem pieców cementowych, w których są współspalane odpady, oraz określono wpływ dużych ilości spalanych paliw alternatywnych na emisję takich substancji, jak: tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), pył ogółem, tlenek węgla (CO), chlorowodór (HCl), fluorowodór (HF), całkowity węgiel organiczny (TOC), metale ciężkie (Hg, Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni i V) oraz polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i furany (PCDD/Fs).

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2012.6.4.47