baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Actualization of data concerning surface flowing waters, based on INSPIRE Directive requirements.

Agnieszka Bieda, Jarosław Bydłosz, Piotr Parzych

Vol. 7, no. 1 (2013), s. 25-36

Full text: pdfPDF

Abstract:

Currently, Poland is at the stage of creating and implementing the provisions of the law related to the formation of infrastructure for spatial information. New legislation is to ensure consistency of the databases on which maps will be generated. It is required that the database created pursuant to the INSPIRE Directive is kept up to date. Implementation of completely new surveys, based on which the correct data collections would be created, is almost impossible due to the time and costs of their execution. Due to the large variability in time, the most vulnerable to obsolescence database elements will be those in the area of surface (sea, flowing and standing) water. It is there, irrevocably, to be checked whether it is necessary to amend the previously existing data collections.

Polska jest obecnie w fazie tworzenia oraz wprowadzania w życie przepisów prawa związanych z powstawaniem infrastruktury informacji przestrzennej. Nowe akty prawne mają zapewnić spójność baz danych, na podstawie których generowane będą opracowania kartograficzne. Wymaga się, aby bazy danych tworzone zgodnie z wymaganiami dyrektywy INSPIRE były na bieżąco aktualizowane. Wykonanie zupełnie nowych pomiarów, na podstawie których miałyby powstać poprawne zbiory danych, jest czasochłonne i kosztowne. Z powodu częstych i nieprzewidywalnych zmian w czasie najbardziej zagrożonymi dezaktualizacją elementami baz danych będą te dotyczące wód powierzchniowych (morskich, płynących oraz stojących). Właśnie w tym zakresie należy sprawdzić, czy konieczne jest wprowadzenie zmian w dotychczas istniejących zbiorach danych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2013.7.1.25