baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The analysis of the updating time of subject and object data due to the information flow between the systems of the real estate cadastre and the land and mortgage register.

Małgorzata Buśko

Vol. 7, no. 2 (2013), s. 15-28

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article presents the connections between the real estate cadastre (REC) and land and mortgage register (LMR) in terms of the time of passing geographic and legal information between these systems. The studies were carried out in the units responsible for the Inventory of Land and Buildings (ILB) and courts keeping the land and mortgage register in 2002 and in 2012. The results of the studies on the information flow from LMR to REC in 2002 revealed significant inaccuracies. Many cases of outdated information were found in ILB. After introducing legal changes in LMR and sending the message about this fact to the register, the time of introducing the information into the system, in some cases, exceeded even 1200 days. Based on the same studies, it was also observed that some courts responsible for land and mortgage register did not update the content of the register, despite the fact that ILB informed them on the changes. The studies carried out in 2012 were to define the present situation with the time of the exchange of object and subject data between the mentioned systems. A subsequent analysis of the time of updating information to verify to which extent legal as well as technological and informatics changes of the recent decade improved the co-operation between REC and LMR systems. Based on these studies one can also state that in the offices in Poland the information flow is still irregular. There are still problems with the updating the data revealed in the real estate cadastre and the land and mortgage register. While the recent progress in technology and informatics facilitated the access to information both in the real est

W artykule zostaną przedstawione zależności między katastrem nieruchomości (KN) i księgami wieczystymi (KW) w zakresie czasu przepływu informacji przestrzennej i prawnej pomiędzy tymi systemami. Badania przeprowadzono w jednostkach prowadzących ewidencję gruntów i budynków (EGiB) oraz sądach prowadzących księgi wieczyste w latach 2002 oraz 2012. Na podstawie wyników badań związanych z przepływem informacji z KW do KN w roku 2002 stwierdzono istotne nieprawidłowości. Odnotowano wówczas wiele przypadków przechowywania w EGiB informacji nieaktualnych. Po wprowadzeniu zmian prawnych w KW i przesłaniu zawiadomienia o tym fakcie do KN czas wprowadzenia informacji do systemu w pewnych przypadkach przekraczał nawet 1200 dni. Na podstawie tych samych badań zaobserwowano również, że niektóre sądy wieczystoksięgowe nie aktualizowały treści ksiąg wieczystych mimo wpływu dostarczanych przez EGiB zawiadomień o zmianach. Badania przeprowadzone w roku 2012 miały na celu określenie aktualnego czasu wymiany danych przedmiotowych i podmiotowych między omawianymi systemami. Została dokonana kolejna analiza czasu aktualizacji informacji w celu weryfikacji, w jakim stopniu zmiany prawne i technologiczno-informatyczne w ostatnim dziesięcioleciu wpłynęły na poprawę współpracy pomiędzy systemami KN i KW. Na podstawie tych badań można także stwierdzić, że w Polsce przepływ informacji między KN oraz KW wciąż odbywa się w zróżnicowany sposób. Ich wyniki wskazują na istniejące nadal zakłócenia w aktualizacji danych ujawnianych w katastrze nieruchomości i księgach wieczystych. Postęp technologiczno-informatyczny w ostatnim dziesięcioleciu ułatwił wprawdzie dostęp do informacji zarówno w katastrze nieruchomości, jak i w księgach wieczystych prowadzonych obecnie również w formie elektronicznej, ale nie zapewnił automatycznej integracji danych przepływających pomiędzy systemami oraz ich zbędnej redundancji. Tylko stworzenie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) spowoduje bieżącą aktualizację zmian danych w obu systemach. Podstawowym celem ZSIN jest bowiem zapewnienie dostępu do gromadzonych w rejestrach publicznych wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2013.7.2.15