baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Evaluating the contribution of the most common types of damage on the degree of technical wear of masonry buildings located in mining areas.

Karol Firek

Vol. 7, no. 2 (2013), s. 29-34

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper presents a proposal to evaluate the contribution of the most common types of damage to the technical wear of buildings in mining areas. The database which includes 122 single-family residential buildings of traditional masonry construction, not older than 26 years, located in the Upper Silesian Coal Basin, was the base of the research. In the first stage, based on the analysis of the study group of the buildings, 11 most common categories of damage as well as irregularity of structural elements and finishes were identified. To evaluate the extent and frequency of damage, a 4-point qualitative scale was applied. Then, using methods of mathematical statistics, a contribution of particular types of damage to the extent of technical wear of the analyzed buildings was examined. As a result, it was concluded that initially accepted and statistically significant types of damage jointly explain about 50% of the variation of technical wear of the studied buildings. The largest, around 20% on average, contribution to the degree of the wear was obtained in the case of the damage to the bearing walls together with the finishing layers.

W artykule przedstawiono propozycję oceny udziału najczęściej występujących typów uszkodzeń w stopniu zużycia technicznego zabudowy terenów górniczych. Podstawę badań stanowiła baza danych obejmująca 122 jednorodzinnych budynków mieszkalnych o tradycyjnej konstrukcji murowanej, liczących nie więcej niż 26 lat, znajdujących się w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. W pierwszym etapie pracy na podstawie analizy badanej grupy budynków określono 11 najczęściej występujących kategorii uszkodzeń i nieprawidłowości elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Do oceny zakresu i częstości występowania uszkodzeń, zastosowano 4-stopniową skalę jakościową. Następnie posługując się metodami statystyki matematycznej zbadano udział poszczególnych typów uszkodzeń w stopniu zużycia technicznego analizowanej zabudowy. W efekcie stwierdzono, że przyjęte wstępnie i istotne w sensie statystycznym kategorie uszkodzeń tłumaczą łącznie około 50% zmienności zużycia technicznego badanych budynków. Największy, średnio około 20-procentowy, wkład w wartość stopnia zużycia uzyskano w przypadku uszkodzeń ścian nośnych wraz z warstwami wykończeniowymi.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2013.7.2.29