baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Application of the IWM-PL model for the life cycle assessment (LCA) of municipal waste management in Kraków.

Katarzyna Grzesik

Vol. 7, no. 3 (2013), s. 35-55

Full text: pdfPDF

Abstract:

Life cycle assessment (LCA) is a tool for evaluating environmental aspects and potential environmental impacts, initially developed for the evaluation of a product´s life cycle. LCA can be also employed for evaluating the environmental performance of the waste management systems. The assessment time frame stretches from the moment, when waste is generated until its final disposal take place. Since the 1990s, several waste LCA tools have been developed to model the environmental impact of waste management systems. In 2011 the first Polish language application, the IWM-P1 model, was issued. The goal of this study is the quantification of the environmental impacts from the municipal waste management system in Kraków, state in 2010, applying the IWM-PL model. The study is divided into two parts presented in two papers: Application of the IWM-PL Model for the Life Cycle Assessment (LCA) of Municipal Waste Management in Kraków. Part 1 and Application of the IWM-PL Model for the Life Cycle Assessment (LCA) of Municipal Waste Management in Kraków. Part 2. Part 1 presents goal and scope as well as an inventory analysis (LCI), part 2 - life cycle impact assessment (LCIA) and interpretation. The goal of part 1 of the study is the evaluation of the structure, scope and org

Analiza cyklu życia LCA jest techniką oceny aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów środowiskowych, pierwotnie opracowaną do oceny cyklu życia produktu. LCA może być także stosowana do oceny aspektów i wpływów środowiskowych związanych z systemem gospodarki odpadami. Analiza taka obejmuje okres od wytworzenia odpadu, aż po ostateczne unieszkodliwianie. Od lat 90. XX wieku opracowano kilkanaście narzędzi służących do modelowania wpływu na środowisko systemów gospodarki odpadami. W 2011 r. wydano pierwszą polskojęzyczna aplikację, model IWM-PL. Celem niniejszych badań jest kwantyfikacja wpływów środowiskowych systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie (stan w 2010 roku) oraz identyfikacja procesów, które znacząco oddziałują na środowisko, z zastosowaniem modelu IWM-PL. Badania zostały przedstawione w dwóch artykułach zatytułowanych: Zastosowanie modelu IWM-PL do analizy cyklu życia (LCA) gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie. Część 1 oraz Zastosowanie modelu IWM-PL do analizy cyklu życia (LCA) gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie. Część 2. W części pierwszej zaprezentowano cel i zakres badań, jak również inwentaryzację zbioru (LCI), natomiast w części drugiej - ocenę wpływu cyklu życia (LCIA) oraz interpretację wyników badań LCA. Celem pierwszej części opracowania, tj. niniejszego artykułu, jest ocena struktury, zakresu i organizacji danych wymaganych przez model IWM-PL. W artykule dokładnie omówiono proces pozyskiwania, obliczania, szacowania (w tym założenia do obliczeń) danych koniecznych do wprowadzenia do modelu IWM-PL, w celu przeprowadzenia analizy cyklu życia (LCA) systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie. Jednostką funkcjonalną niniejszych badań LCA jest całkowita ilość odpadów wprowadzona do systemu gospodarki w 2010 r. w Krakowie. Jednostka funkcjonalna obejmuje: odpady zmieszane (niesegregowane), selektywnie zbierane odpady, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone oraz odpady z infrastruktury (sektora komercyjnego), zbierane i transportowane do odzysku i unieszkodliwiania w ciągu całego roku. Granice systemu niniejszej analizy są zdefiniowane jako wszystkie procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów, dokonywane w Krakowie (poza recyklingiem surowców wtórnych), transport zebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów (sortownia, zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych, kompostownie, składowisko), a także transport odzyskanych surowców wtórnych z sortowni do zakładów recyklingu. Budowa instalacji gospodarki odpadami jest wyłączona z granic systemu, natomiast paliwo i energia potrzebna do funkcjonowania instalacji znajduje się w granicach systemu.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2013.7.3.35