baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Updating, integration and making available spatial data with the use of the state-of-the-art technologies.

Krystyna Michałowska, Ewa Głowienka-Mikrut, Sławomir Mikrut, Mateusz Bochenek

Vol. 7, no. 3 (2013), s. 57-67

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper presents possibilities for the utilization of spatial information derived from various sources (GPS field measurements, map scanning, data resources in centres for land survey and cartography documentation, orthophotomaps, WMS and WFS data, map Websites). It also draws attention to potential problems encountered in the process of data integration with the use of state-of-the-art processing technologies and making available geographical information. The authors also introduce the issue of the quality of processed data in the aspect of their accuracy and reliability, and the possibility of their incorporating into Spatial Data Infrastructure (SDI) resources.

W artykule przedstawiono możliwośd wykorzystania informacji przestrzennych pochodzących z różnych źródeł (pomiary terenowe GPS, skany map, zasoby danych w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ortofotomapy, dane WMS i WFS, serwisy mapowe). Opisano także potencjalne utrudnienia napotykane w procesie integracji danych z zastosowaniem najnowszych technologii przetwarzania i udostępniania informacji geograficznej. Autorzy poruszają także temat jakości przetworzonych danych w aspekcie ich dokładności i wiarygodności oraz możliwości włączenia do zasobów infrastruktury informacji przestrzennej (IIP).

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2013.7.3.57