baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Application of the GEO-INFO System for Modernization of the Cadastre.

Małgorzata Buśko, Anna Przewięźlikowska

Vol. 7, no. 4 (2013), s. 17-29

Full text: pdfPDF

Abstract:

The aim of this article is to present the possibilities of making use of the GEO-INFO Geographic Information System database for the purpose of modernization of the cadastre, with reference to establishing records of buildings. The subject of the study on which this article was based was the implementation of the project called The capture and distribution of information on the buildings in the West Pomerania province conducted for all cadastral units of the West Pomerania counties which do not have established records of buildings and dwellings. Administrative and technical operations have been discussed on the example of the conducted modernization of the buildings register in the district of Choszczno. The paper presents stages of the procedure leading to the creation of the graphic and descriptive database of buildings using the GEO-INFO GIS: -capturing data to modernize the register of buildings, -analysis of the materials and preparation of the data in the GEO-INFO GIS for field inspection, -field inspection and follow-up surveys of buildings, -technology for creating a database for records of buildings in the GEO-INFO GIS, -importing data to the numerical map database of cartographic documentation centers, -importing data to the descriptive part of the cartographic documentation center base. GEO-INFO Geographic Information System provides an opportunity to quickly update the resource and offers effective possibilities to control the quality and consistency of the descriptive and geometric data. Summarizing the description of the works associated with the modernization of the cadastre in terms of creating the database of buildings, it can be concluded that the computerization of the geodetic and cartographic resource improves considerably record keeping and upgrades the quality of the record data.

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania bazodanowego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO do modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w części dotyczącej założenia ewidencji budynków. Przedmiotem opracowania, na podstawie którego powstał niniejszy artykuł, była realizacja projektu pod nazwą Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonego dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatów ziemskich nieposiadających założonej ewidencji budynków. Czynności administracyjne i techniczne zostały omówione na przykładzie wykonywanej modernizacji ewidencji budynków w powiecie choszczeńskim. W pracy przedstawiono etapy procedury prowadzącej do utworzenia graficznej i opisowej bazy budynków z wykorzystaniem SIP GEO-INFO: -pozyskanie danych do modernizacji ewidencji budynków, -analiza materiałów i przygotowanie danych w SIP GEO-INFO do wywiadu terenowego, -wywiad terenowy i geodezyjne pomiary uzupełniające budynków, -technologia tworzenia bazy danych na potrzeby ewidencji budynków w SIP GEO-INFO, -import danych do bazy mapy numerycznej ODGiK, -import danych do części opisowej bazy ODGiK. System Informacji Przestrzennej GEO-INFO umożliwia szybką aktualizację zasobu oraz oferuje skuteczne możliwości kontroli jakości i spójności danych opisowych oraz geometrycznych. Podsumowując opis prac związanych z modernizacją EGiB polegających na założeniu bazy budynków, można stwierdzić, że informatyzacja zasobu geodezyjno-kartograficznego znacznie usprawnia prowadzenie i poprawia jakość danych ewidencyjnych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2013.7.4.17