baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Modelling of Flood Hazard Zone for the Łęg River.

Ewa Głowienka-Mikrut, Krystyna Michałowska, Sławomir Mikrut, Tomasz Nałęcz, Tomasz Mroczka

Vol. 7, no. 4 (2013), s. 31-41

Full text: pdfPDF

Abstract:

This article presents an update of flood hazard map for the 4 km strip of land along the Łęg River below the water reservoir dam in the village of Wilcza Wola, in the district of Kolbuszowa (the Podkarpackie Province), Poland. To produce the map, the hydrological model for a hypothetical flood caused by construction disaster of the water reservoir dam in Wilcza Wola was used. Based on the DTM and cross-sections of known flood wave profiles, flood zone for the examined river section was outlined. Also, the impact of the possible flood on inhabitants of the area concerned, and on selected land surface objects, was examined.

W artykule przedstawiono aktualizację mapy zagrożenia powodziowego na 4-kilometrowym pasie terenu wzdłuż rzeki Łęg, znajdującym się poniżej zapory zbiornika wodnego w miejscowości Wilcza Wola, w powiecie kolbuszowskim (województwo podkarpackie). Do sporządzenia mapy strefy zalewowej wykorzystano model hydrologiczny hipotetycznej powodzi powstałej w wyniku katastrofy budowlanej zapory zbiornika w Wilczej Woli. Na podstawie NMT oraz przekrojów o znanych rzędnych wysokości fali powodziowej przy wykorzystaniu modelu hydrologicznego wyznaczono strefę zalewową na badanym odcinku rzeki. Zbadano także wpływ ewentualnej powodzi na mieszkańców badanego obszaru oraz na wybrane obiekty pokrycia terenu. W tym celu wykonano analizy warstw Bazy Danych Topograficznych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2013.7.4.31