baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


An Attempt to Assess the Water Quality in the Dunajec River According to the Requirements for Waters as Fish Habitat.

Maciej Michałowski, Paulina Ciągło, Aleksandra Wagner

Vol. 7, no. 4 (2013), s. 59-68

Full text: pdfPDF

Abstract:

The mean annual results of 2005-2010 (by the Provincial Inspectorate of Environmental Protection in Krakow) showed that the waters of the Dunajec River, in most cases, do not meet the requirements for a fish habitat. The author´s field analyses, conducted in the measuring points of Kurów, Świniarsko and Czerwony Klasztor confirmed an unsatisfactory water quality status of the Dunajec as a favourable environment for fish, but still some species live there, which was confirmed by the anglers.

W przeprowadzonych badaniach na rzece Dunajec określono jakości wód pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkadi naturalnych. Badania przeprowadzono w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych. Wyniki WIOŚ przedstawiają średnie wartośd z poszczególnych lat okresu 2005-2010, natomiast w części doświadczalnej objęto badaniami wodę w poszczególnych porach roku na przełomie 2010/2011 roku. W latach poprzedzających rok 2010 miejscowe życie ichtiofauny Dunajca było możliwe, gdyż woda w punkcie Czerwony Klasztor spełniała wymagania w aspekcie przydatności do bytowania ryb. Również w roku 2006 w punkcie Świniarsko stwierdzono przydatność wód do bytowania ryb karpiowatych. W pozostałych punktach pomiarowo-kontrolnych badania wykazały nieprzydatność tych wód do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych. Niepokojąca jest analiza całoroczna czy sezonowa w latach 2010 i 2011, która dowodzi, że woda nie spełnia wymagań w aspekcie przydatności do bytowania ryb; głównym wskaźnikiem degradującym wodę są azotyny. Azotyny mogą się dostawać do wód powierzchniowych ze ścieków miejskich, komunikacyjnych i przemysłowych oraz z pól nawożonych sztucznymi nawozami azotowymi. Mimo że kontrola wody wykazała przekroczenia dopuszczalnych wartości decydujących o przydatności do bytowania ryb, okazuje się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego wśród wędkarzy, że w Dunajcu występują m.in. pstrąg pospolity i tęczowy, leszcz, szczupak, głowacica, kleń, jelec, okoń, świnka, brzana oraz lipień. Sprzeczność ta może wynikać z faktu, że punkty kontrolne nie pokrywają się z miejscami połowów, a tym samym z punktami bytowania ryb. Ponadto wartości są uśredniane, dając ogólny obraz, a w pewnych okresach większe przekroczenia norm podwyższają uśrednione wyniki. Wyniki pokazują, że pewne wskaźniki wzrastają, inne maleją, jednak należy pamiętać, że kontrola rzek jest bardzo istotna i do momentu uzyskania dobrego stanu ekologicznego monitoring powinien być prowadzony nieustannie.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2013.7.4.59