baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Classification of building structures located in industrial plants with regard to calculating property tax.

Karol Firek, Rajmund Oruba, Aleksander Wodyński

Vol. 8, no. 1 (2014), s. 15-20

Full text: '.'pdfPDF

'; ?>

Abstract:

Classification of assets of industrial plants meets with difficulties arising from the imprecise and inconsistent legislation. As a consequence of differences in interpretation, significant discrepancies in the calculation of the tax due arise, resulting in numerous lawsuits and additional high costs. Classification of assets of industrial plants for tax purposes engineering of a plant. This article discusses selected criteria of classifying assets of industrial plants for the purpose of calculating properyt tax, on the basis of the Construction Law, with consideration to the Act on Local Taxes and Fees. This article also provides examples of classifying building structures located in industrial plants based on the adopted criteria.

Kwalifikacja składników majątku zakładów przemysłowych napotyka trudności wynikające z nieprecyzyjnych i niespójnych przepisów prawnych. W konsekwencji różnic interpretacyjnych powstają istotne rozbieżności w naliczaniu należnego podatku, co skutkuje licznymi procesami sądowymi oraz dodatkowymi wysokimi kosztami. Kwalifikacja składników majątku zakładów przemysłowych do celów podatkowych wymaga wiedzy w zakresie prawa, budownictwa oraz technologii zakładu. W artykule omówiono wybrane kryteria kwalifikacji składników majątku zakładów przemysłowych pod kątem naliczania podatku od nieruchomości, na gruncie ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podano również przykłady kwalifikacji obiektów znajdujących się na terenie zakładów przemysłowych na podstawie przyjętych kryteriów.

DOI: dx.doi.org/10.7494/'.$nazwa.''; ?>