baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Statistical methods applied in evaluating the reliability of land surveying equipment.

Waldemar Krupiński

Vol. 8, no. 1 (2014), s. 21-32

Full text: '.'pdfPDF

'; ?>

Abstract:

In order to verify whether measurements made by an electronic total station and a Leica level are systematically correct, a series of measurements by these instruments was performed on the test grid at UR Krakow, Balicka. Leica TS 02 total station was used in measurements of horizontal angles while distances were tested using the following statistical tests of identity: - horizontal angles - Smirnov-Kolmogorov test, - distance - confidence intervals testing. Elevation measurements performed by self-leveling Leica Sprinter 150M were tested by a T-test. The theoretical basis for the tests of identity and their practical application are discussed. The research concludes that the test instruments do not always meet the criteria, and in such a case, prior to measurements, they should be subjected to rectification.

W celu sprawdzenia, czy w pomiarach wykonanych tachimetrem elektronicznym i samopoziomującym niwelatorem firmy Leica nie występują błędy systematyczne, wykonano szereg pomiarów tymi przyrządami na siatce testowej UR Kraków przy ul. Balickiej. Wyniki wykonanych tachimetrem Leica TS 02 pomiarów kątów poziomych i odległości poddano badaniom za pomocą statystycznych testów identyczności, a mianowicie: - kąty poziome - test Smirnowa-Kołmogorowa, - odległości - test przedziałów ufności. Wyniki pomiarów wysokościowych wykonanych niwelatorem samopoziomującym Leica Sprinter 150 M przebadane zostały testem sumy rang T. Omówione zostały podstawy teoretyczne testów identyczności oraz ich praktyczne zastosowanie. Z przeprowadzonych badań wynika wniosek, że badane instrumenty nie zawsze spełniają kryteria testów, a wówczas przed wykonywaniem pomiarów należy poddać je czynnościom rektyfikacyjnym.

DOI: dx.doi.org/10.7494/'.$nazwa.''; ?>