baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Thematic map as a basis for the world´s geoinformation system in chronological approach.

Monika Mika

Vol. 8, no. 1 (2014), s. 53-60

Full text: '.'pdfPDF

'; ?>

Abstract:

Geoinformation can be defined according to [9] as a discipline dealing with the collecting, obtaining, gathering, processing, transmission, analysis and interpretation of data about the Earth. These data are collected for centuries on maps. Regardless of forms of cartographic elaborations changing with the development of technics, the basic function of each map (and especially of thematic maps) was, is and will be the transfer of data about the world in the graphic form. The first maps were prototypes of modern geoinformation systems. In the literature one can find many definitions of these systems. According to [6] it is a computer information system for entering, storing, processing and the presentation of spatial data, which primary function is to support the decision. The purpose of this publication is the cross-sectional analysis of the methods and forms of presentation of maps (with particular emphasis on thematic maps) in Poland and in the world over the centuries. From woodcuts or clay tablets to today created and widely used interactive map. The basic thesis of the publication is to see the map as a basis for geoinformation system at every stage of development.

Geoinformację można zdefiniować za [9] jako dziedzinę zajmującą się zbieraniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, analizą i interpretacją informacji o Ziemi. Dane te od wieków przedstawiane są na mapach. Niezależnie od zmieniających się wraz z rozwojem techniki form opracowań kartograficznych podstawową funkcją każdej mapy (a szczególnie map tematycznych) był, jest i będzie przekaz danych o otaczającym świecie w formie graficznej. Pierwsze mapy stanowiły prototypy współczesnych systemów geoinformacyjnych. W literaturze można znaleźć wiele definicji tych systemów. Według [6] jest to komputerowy system informacji służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz przedstawiania danych przestrzennych, którego podstawową funkcją jest wspomaganie decyzji. Celem niniejszej publikacji jest przekrojowa analiza metod i form przedstawienia map (ze szczególnym uwzględnieniem map tematycznych) w Polsce i na świecie na przestrzeni wieków: od drzeworytów czy glinianych tabliczek do współcześnie tworzonej i powszechnie wykorzystywanej interaktywnej mapy. Podstawową tezą publikacji jest zasadność postrzegania mapy jako podstawy systemu geoinformacyjnego na każdym etapie rozwoju.

DOI: dx.doi.org/10.7494/'.$nazwa.''; ?>