baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Analysis of the process of real estate disposal by public tender and related legal and surveying actions on the example of the City of Krakow.

Anna Trembecka

Vol. 8, no. 1 (2014), s. 75-84

Full text: '.'pdfPDF

'; ?>

Abstract:

An important part of the City of Krakow budget revenue are the proceeds from the sale of properties by way of a public tender. This mode is a primary manner of disposal of public property which ensures transparency of the proceedings and open access for the participants. This paper analyzes the stages of the tender procedure, the type and number of the properties sold by the city of Krakow in the last three years, as well as the revenue from such activities. Also, surveying and legal actions were proposed which, in the opinion of the author, are required to be carried out before the commencement of the tender procedure. It will allow us to eliminate the problems which prevent the notarial deed from being executed with the successful tenderer, as well as to limit damage claims directed to public entities. Asking prices in the tender shall be established based on the values of properties specified in the appraisal studies executed by certified appraisers. Nevertheless, a number of tenders relating to the properties of the City of Krakow, ended up with an unsatisfactory result.

Istotną część wpływów do budżetu miasta Krakowa stanowią przychody ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. Tryb ten jest podstawowym sposobem zbywania nieruchomości publicznych zapewniającym jawność postępowania i nieograniczony dostęp dla uczestników. W opracowaniu przedstawiono etapy postępowania przetargowego, rodzaj i liczbę nieruchomości zbytych przez miasto Kraków w okresie ostatnich 3 lat oraz dochody z tego tytułu. Zaproponowano także czynności geodezyjno-prawne, które w ocenie autorki są niezbędne do wykonania przed rozpoczęciem procedury przetargowej. Pozwoli to wyeliminować problemy uniemożliwiające zawarcie umowy notarialnej z wyłonionym w toku przetargu nabywcą nieruchomości oraz ograniczyć roszczenia odszkodowawcze kierowane do podmiotów publicznych. Ceny wywoławcze w przetargu ustalane są na podstawie wartości nieruchomości określonych w operatach szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych. Mimo to wiele przetargów, których przedmiotem były nieruchomości miasta Krakowa, pozostało nierozstrzygniętych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/'.$nazwa.''; ?>