baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The role of the surveyor in real estate delimitation run during administrative and court procedure.

Agnieszka Pęska

Vol. 8, no. 2 (2014), s. 71-84

Full text: pdfPDF

Abstract:

The aim of the presented article is to explain and describe the role of the surveyor in delimitation of a real estate in administrative and legal proceedings. This two-stage procedure, whose purpose is the location of boundaries course, is an important and difficult problem in contemporary surveying. The paper discusses the problems of the administrative procedure, with particular regard to the scope of activities performed by a surveyor, who plays many roles. Among them one can indicate the function of the representative body of the public administration, conducting the proceedings on the real estate delimitation, a specialist in the field of surveying, mediator or quasi-judge, before who boundary settlement can be concluded. It also presents situations where it is acceptable to carry a case of delimitation before a common court. In such proceedings, the surveyor is an expert in the field of surveying, and his opinion is a very important, crucial evidence.

W artykule przeprowadzono analizę roli geodety w rozgraniczaniu nieruchomości w trybie administracyjnym i sądowym. Ta dwuetapowa procedura mająca na celu ustalenie przebiegu granic jest ważnym, ale też i trudnym zagadnieniem współczesnej geodezji. W pracy omówiona została problematyka postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu czynności wykonywanych przez geodetę, który w toku postępowania odgrywa wiele ról. Wśród nich możemy wskazać funkcję przedstawiciela organu administracji publicznej, prowadzącego postępowanie o rozgraniczeniu nieruchomości, specjalisty z zakresu geodezji, mediatora czy quasi-sędziego, przed którym może zostać zawarta ugoda graniczna. Przedstawiono również sytuacje, w których dopuszczalne jest przeprowadzenie sprawy o rozgraniczenie nieruchomości przed sądem powszechnym. W takim postępowaniu geodeta występuje jako biegły z zakresu geodezji, a jego opinia jest szczególnym środkiem dowodowym.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.2.71