baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Methods for detection of asbestos-cement roofing sheets.

Judyta Książek

Vol. 8, no. 3 (2014), s. 59-76

Full text: pdfPDF

Abstract:

It is estimated that currently in the Republic of Poland there are about 14.5 mln tonnes of asbestos products, mainly eternit panels. The problem of detection and utilisation of asbestos-containing materials is extremely important due to their detrimental impact on human health. Pathogenic effects of asbestos are associated with the inhalation of its airborne fibres that can cause respiratory diseases, such as: asbestosis, lung cancer, mesothelioma of pleura and peritoneum. Therefore, it is important to explore available methods to try to develop technology for detection and location of asbestos in the human environment. The paper presents the previous experience in the field of remote sensing detection of asbestos roofs which have been described in the literature. Furthermore, it was described own experiment which checked the possibility of visual detection of asbestos roofing on high resolution orthophotomaps. Results of this work suggest that the potential for automatic detection of roofing materials have hyperspectral aerial imaging methods. Research are worth continuing because public administration authorities are interested in introduction to GIS the location of asbestos roofs for the efficient management of their utilisation.

Szacuje się, że obecnie na terenie Polski znajduje się około 14,5 miliona ton wyrobów azbestowych, głównie płyt eternitowych. Problem wykrycia i utylizacji materiałów zawierających azbest jest niezwykle istotny ze względu na ich niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie. Chorobotwórcze działanie azbestu związane jest z wdychaniem jego włókien zawieszonych w powietrzu, które mogą powodować choroby układu oddechowego, m.in.: pylicę azbestową (azbestoza), raka płuc, międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej. W związku z tym istotne jest, aby zbadać dostępne metody teledetekcyjne w celu opracowania technologii wykrywania i lokalizacji azbestu w otoczeniu człowieka. W pracy przedstawiono dotychczasowe doświadczenia w zakresie teledetekcyjnego wykrywania dachów azbestowych, opisane w literaturze przedmiotu. Ponadto opisano eksperyment własny autorki, polegający na sprawdzeniu możliwości wizualnej detekcji pokryć azbestowych na wysokorozdzielczych ortofotomapach. Z pracy wynika, że automatyczne wykrywanie pokryć dachowych może być możliwe dzięki zastosowaniu metod obrazowania hiperspektralnego z pułapu lotniczego. Badania są warte kontynuacji, gdyż istnieje zainteresowanie organów administracji publicznej wprowadzaniem do systemów GIS funkcji lokalizowania pokryć azbestowych na potrzeby sprawnego zarządzania ich utylizacją.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.3.59