baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Selected geometric aspects of planning and analysis of measurement results of tall building structures using interferometric radar.

Przemysław Kuras, Łukasz Ortyl

Vol. 8, no. 3 (2014), s. 77-91

Full text: pdfPDF

Abstract:

Ground-based radar interferometry is a technique which has been used for several years to measure displacements. The IBIS-S system, which is the result of the practical implementation of this technique, allows us to measure position changes of the observed points, for example, on tall building structures. This article presents practical issues associated with planning displacement measurements of tall building structures. The influence of the SNR coefficient on the efficiency and accuracy of the measurements has been discussed. A lot of attention was paid to the geometric parameters of the measurement, i.e. the range resolution, the projection factor and the characteristics of antennas, as well as to a need to take them into account at the observation planning stage. Also, interdependencies between the parameters of the radar operation in a dynamic mode were determined. The authors also highlight a necessity of converting radial displacements into the real ones, which are often occurring during the observation of tall structures, and the resulting problems.

Naziemna interferometria radarowa jest techniką stosowaną od kilkunastu lat do pomiarów przemieszczeń. System IBIS-S, który jest efektem praktycznego wdrożenia tej metody, pozwala mierzyć zmiany położenia punktów obserwowanych m.in. na wysokich obiektach budowlanych. W artykule przedstawiono zagadnienia praktyczne związane z planowaniem pomiaru przemieszczeń budowli wysokich. Omówiono wpływ współczynnika SNR na efektywność i dokładność pomiaru. Wiele uwagi poświęcono geometrycznym parametrom pomiaru, tj. rozdzielczości odległościowej, współczynnikowi projection factor i charakterystyce anten, oraz konieczności ich uwzględniania na etapie planowania obserwacji. Określono również zależności między parametrami pracy radaru w trybie dynamicznym. Autorzy zwracają również uwagę na konieczność przeliczania przemieszczeń radialnych na rzeczywiste, która często występuje podczas obserwacji obiektów wysokich, i wynikające z niego problemy.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.3.77