baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Practical problems of delimitation of real estate under the provisions of the Water Law.

Anita Kwartnik-Pruc

Vol. 8, no. 3 (2014), s. 93-106

Full text: pdfPDF

Abstract:

Land covered by water is a special type of object entered into the register of land and buildings. It is a separate usable land which includes: land under the internal marine waters land under surface flowing waters and land under surface still waters. These types of usable land do not constitute an exhaustive list of all the areas covered by water. Land under ponds and land under ditches are registered as agricultural land as well. The Water Law provides for a specific procedure for adjusting boundaries between the land under waters and the adjacent land, which is different from the procedures regulated by the Geodetic and Cartographic Law. However, in practice, the implementation of this procedure encounters numerous problems due to imprecise regulations. This article analyzes the existing provisions of law on determining the boundaries of land under inland waters. Based on the author´s own experiments and the available studies, the practical problems in the implementation of this procedure were emphasized. It was proposed to complement the Regulation so as to indicate clearly the successive stages of the proceedings and the persons responsible for their implementation.

Grunty pokryte wodami stanowią szczególny rodzaj obiektów rejestrowanych w ewidencji gruntów i budynków. Stanowią one osobny użytek gruntowy, który obejmuje: grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi. Wymienione użytki nie stanowią wszystkich zajętych przez wodę terenów. Jako użytki rolne rejestrowane są dodatkowo grunty pod stawami oraz grunty pod rowami. Ustawa Prawo wodne przewiduje szczególny tryb ustalania granicy gruntów pod wodami z gruntami sąsiednimi, odmienny od postępowań regulowanych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednak w praktyce realizacja tej procedury napotyka problemy z uwagi na nieprecyzyjne regulacje. W artykule przeanalizowano obowiązujące przepisy dotyczące ustalenia granic gruntów pod wodami śródlądowymi. Na podstawie własnych doświadczeń oraz dostępnych opracowań wskazano na występujące w praktyce problemy w realizacji tej procedury. Zaproponowano uzupełnienie regulacji tak, aby jasno wskazać kolejne etapy postępowania oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.3.93