baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Impact of the municipal solid waste incineration plant in Warsaw on air quality.

Robert Oleniacz

Vol. 8, no. 4 (2014), s. 25-42

Full text: pdfPDF

Abstract:

The only Polish municipal solid waste (MSW) incinerator has been operating within the Municipal Solid Waste Disposal Plant in Warsaw since 2000. In the paper selected results of the air quality impact assessment for this incinerator during an operating period of one year (2008) are presented. With respect to the incinerated waste amounts and emission levels, the analysed period can be considered typical for this facility. Assessment of the air quality impact was carried out by assessing air pollutant emissions in reference to the applicable emission limit values and by modeling atmospheric dispersion of these pollutants. It has been found that the MSW incineration plant in Warsaw is an insignificant air pollutant source and causes slight air pollution within its impact range. Pollutant concentrations caused in the atmosphere are many times lower than the permissible substance levels and reference values valid for a given substance. Planned as a result of the expansion of the incineration plant, the increase in its processing capacity while continuing to meet the emission standards should also not cause a significant impact on air quality.

Jedyna polska spalarnia odpadów komunalnych jest eksploatowana na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie od roku 2000. W pracy przedstawiono wybrane wyniki oceny wpływu tej spalarni na jakość powietrza w jednorocznym okresie jej funkcjonowania (rok 2008), który można uznać za typowy dla tego zakładu pod względem ilości spalanych odpadów i emisji substancji zanieczyszczających. Ocena jej oddziaływania na jakość powietrza opiera się na porównaniu poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza z odpowiednimi standardami emisyjnymi i modelowaniu dyspersji wybranych substancji w powietrzu atmosferycznym. Wykazano, że spalarnia odpadów komunalnych w Warszawie jest mało istotnym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i powoduje nieznaczne jego zanieczyszczenie w zasięgu swojego oddziaływania. Planowana w następnych latach rozbudowa tej spalarni powodująca kilkukrotne zwiększenie jej zdolności przerobowej przy dalszym dotrzymywaniu standardów emisyjnych również nie powinna spowodować istotnego pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.4.25