baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Prediction cadastral tax implementation in the aspect of experience other countries.

Lesław Polny

Vol. 8, no. 4 (2014), s. 43-53

Full text: pdfPDF

Abstract:

In Polish tax system higher tribute of property is dependent on parcel area or on usable surface of building (premises). This elaboration so is exploration a alternative fiscal solution, worthy implementation in current national socio-economic conditions. Exploration the possibilities of implementation cadastral tax in Poland based on review Polish legal conditions and on empirical data from countries, which have already been implemented effectively working tax of property values. This data acquired from European Statistical Office. Based on this, estimated base of cadastral tax. Based while on estimated cadastral values of parcels built single-family houses from cadastral district Wilkowyja, calculated tax rate on a regional basis. The estimation was performed using proprietary methodology that reflects fiscal capabilities of Polish society.

W polskim systemie podatkowym wysokość daniny od nieruchomości uzależniona jest od pola powierzchni gruntu bądź powierzchni użytkowej budynku (lokalu). Niniejsza praca koncentruje się na poszukiwaniu alternatywnego rozwiązania fiskalnego, godnego implementacji w obecnych krajowych warunkach społeczno-ekonomicznych. Ocenę możliwości wdrożenia podatku katastralnego w Polsce oparto na przeglądzie polskich uwarunkowań prawnych oraz na empirycznych danych z krajów, gdzie jest to już wprowadzony efektywnie działający podatek od wartości nieruchomości. Dane te pozyskano z Europejskiego Urzędu Statystycznego. Na ich podstawie oszacowano wartość podstawy opodatkowania. Opierając się natomiast na wyestymowanych wartościach katastralnych nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z rzeszowskiego obrębu ewidencyjnego Wilkowyja, ustalono stopę podatkową w ujęciu regionalnym. Jej szacowanie przeprowadzono, stosując autorską metodologię odzwierciedlającą fiskalne możliwości polskiego społeczeństwa.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.4.43