baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Influence of physiographic conditions on the quality of agricultural production area.

Barbara Prus, Tomasz Salata

Vol. 8, no. 4 (2014), s. 55-65

Full text: pdfPDF

Abstract:

The paper presents results of the analysis of the influence of physiographic conditions on the quality of agricultural production area. The research was based on the substantive and measurable aspect of agricultural production area. The purpose of the article was to analyze and evaluate resources of the agricultural production area for their suitability in agriculture. The paper analyzes the difficulty of cultivation due to declines in land and risk of soil erosion by surface water. These issues required taking into account land relief configuration. For this purpose, a digital terrain model was generated. The study was performed for the area of Tomice commune. The analysis of selected environmental elements of the agricultural production area was performed with the help of basic geoprocessing techniques. The article is a continuation of previous analyses of the quality and usefulness of agricultural soils conducted by the authors. The first part includes an analysis of soil quality and agricultural utility. The paper also evaluates categories for soil protection and degrees of water logging.

W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu wybranych uwarunkowań fizjograficznych na jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Badania opierają się na założeniu o materialnym i mierzalnym ujęciu rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Celem artykułu była analiza i ocena zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej pod względem przydatności terenów do pełnienia funkcji rolniczej. Przeprowadzono analizę trudności uprawy roli ze względu na występujące spadki terenu oraz zobrazowano analizę potencjalnego zagrożenia gleb erozją wodną powierzchniową. Zagadnienia te wymagały uwzględnienia uwarunkowań wynikających z ukształtowania terenu. W tym celu został wygenerowany numeryczny model terenu. Badaniami objęto obszar gminy Tomice. Do modelowania wybranych elementów środowiskowych rolniczej przestrzeni produkcyjnej zastosowane zostały podstawowe techniki geoprocessingu. Artykuł jest kontynuacją prowadzonych przez autorów analiz [20] zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W pierwszej części przeanalizowano jakość i przydatność rolniczą gleb. Ocenie poddano także kategorie ochrony oraz stopień uwilgotnienia gleb.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2014.8.4.55