baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The use of hand-held GPS receivers for the identification of objects in a wooded area.

Monika Mika

Vol. 9, no. 1 (2015), s. 75-82

Full text: pdfPDF

Abstract:

This paper presents the results of a comparative analysis of objects (trees) coordinates survey using hand-held type receivers GPSMAP 76, and the Nautiz X7 GPSmap 62st. The works were performed in the palace and park complex in Osiek, in the autumn and winter, to minimize the influence of terrain curtains in the form of leaves, which prevent or significantly restrict the applicability of GPS measurements. The results of field measurements with the use of three types of receivers showed wide disparity in the obtained coordinates. Despite these differences, the identification of objects turned out to be unambiguous. A satisfactory effect was achieved through the choice of research methodology, involving the simultaneous use of the navigation functions of Garmin receivers and the ArcGIS software of the Nautiz X7 receiver. This receiver can in fact perform the functions of a laptop with the creation of GIS databases for the positioned objects. If the position of the identified tree was not certain the database and maps from the GEOPORTAL were applied. This database is developed for the inventory of monuments of nature and is located in the local resources. In the database of natural monuments, for each of the trees one can find basic descriptive attributes concerning its species, diameter or age, as well as photographic documentation. The aim of this study was the determination of the differences in data acquisition using hand-held type receivers GPSMAP 76, and the Nautiz X7 GPSmap 62st and the determination of the degree of their suitability in the wooded area to identify individual objects (trees).

W pracy przedstawiono analizę porównawczą wyników pomiaru współrzędnych obiektów (drzew) z wykorzystaniem odbiorników ręcznych typu GPSmap 76, GPSmap 62st oraz Nautiz X7. Prace były wykonywanie na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Osieku, w okresie jesienno-zimowym, w celu zminimalizowania wpływu zasłon terenowych w postaci liści znacznie ograniczających możliwość wykonania pomiarów GPS bądź uniemożliwiających takie pomiary. Wyniki pomiarów terenowych trzema typami odbiorników wykazały duże rozbieżności w zakresie otrzymanych współrzędnych. Pomimo tych różnic identyfikacja obiektów okazała się jednoznaczna. Zadowalający efekt uzyskano dzięki zastosowaniu metodyki badań polegającej na jednoczesnym wykorzystaniu nawigacyjnych funkcji odbiorników firmy GARMIN oraz oprogramowania ArcGIS odbiornika Nautiz X7. Odbiornik ten może bowiem pełnić funkcje komputera przenośnego oraz umożliwić tworzenie baz danych GIS dla pozycjonowanych obiektów. W razie braku pewności co do położenia identyfikowanego drzewa korzystano z bazy danych opracowanych na potrzeby inwentaryzacji pomników przyrody, znajdującej się w lokalnych zasobach, oraz z podkładów mapowych z Geoportalu. W bazie pomników przyrody możemy znaleźć podstawowe atrybuty opisowe każdego z drzew dotyczące jego gatunku, średnicy czy wieku, jak również dokumentację fotograficzną. Celem opracowania było określenie różnic w zakresie pozyskania danych przy użyciu odbiorników ręcznych typu GPSmap 76, GPSmap 62st i Nautiz X7 oraz określenie stopnia ich przydatności w terenie zadrzewionym do identyfikacji poszczególnych obiektów (drzew).

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.1.75