baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


The applicability of time series analysis in real estate valuation.

Tomasz Adamczyk, Agnieszka Bieda

Vol. 9, no. 2 (2015), s. 15-25

Full text: pdfPDF

Abstract:

Time series is an ordered set of observations whose domain is time. The structure of most series can be defined by two basic components: the trend and the seasonal component. The knowledge of a mathematical model of a process described by the series allows us to generate a prediction of the analyzed phenomenon on its basis. In view of the fact that the purpose of time series analysis is to identify the essence of the phenomena they describe, or to forecast their future value, the authors therefore propose to use them in the valuation of real estate to analyze a trend of price changes in time and to determine their market value.

Szereg czasowy to uporządkowany zbiór obserwacji, którego dziedziną jest czas. Strukturę większości szeregów scharakteryzować można za pomocą dwóch podstawowych składników: trendu i składowej okresowej. Znajomość matematycznego modelu procesu opisanego szeregiem umożliwia generowanie na jego podstawie predykcji analizowanego zjawiska. Skoro celem analizy szeregów czasowych jest wskazanie istoty zjawisk nimi opisanych albo prognozowanie przyszłych ich wartości, autorzy proponują wykorzystać je w wycenie nieruchomości do analizy trendu zmiany cen w czasie oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.2.15