baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


An analysis of factors affecting duration of planning works.

Marta Glanowska

Vol. 9, no. 2 (2015), s. 27-40

Full text: pdfPDF

Abstract:

The document that has the greatest impact on the development of a municipality in terms of spatial planning is the local land use plan. The document determines the development of the municipality and has a direct impact on its policy, people, economy and the environment. In this article the attention was drawn to the planning works which are carried out in order to accept the local plan. It also has been estimated, how the local governments fulfill their obligation associated with the local land use plan. The procedures of creating such planning and the contents of them as well as subsequential phases of the spatial planning has been analysed on the example of Krzeszowice municipality. It was emphasized, that the procedure is very long and the probable reasons of this phenomenon was emphasized too. In the article was emphasized the considerations, which must be induced in a local plan, which was introduced by the Planning and Spatial Development Act. In accordance with the act, the order of the procedures and time limits for the various stages of planning are particularly important.

Najważniejszy dokument planistyczny jest sporządzany na szczeblu gminnym i jest nim miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten zawiera zapisy fundamentalne dla obywateli, jego treść wpływa bezpośrednio na zmiany zachodzące w gminie, prowadzoną politykę, gospodarkę oraz przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. Ze względu na wysoką rangę tego dokumentu w artykule zwrócono uwagę na działania planistyczne prowadzone w celu uchwalenia planu miejscowego, a także oceniono, jak samorządy gminne wywiązują się ze swoich zadań. Analizie poddano prace planistyczne prowadzone na terenie gminy Krzeszowice. Podkreślono czasochłonność działań planistycznych oraz zaakcentowano prawdopodobne przyczyny tego zjawiska. W artykule zwrócono uwagę na warunki wprowadzone ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, szczególnie podkreślając wpływ jej zapisów dotyczących określonej procedury oraz terminów przewidzianych na poszczególnych etapach prac planistycznych.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.2.27