baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Possible use of spatial information listed in INSPIRE directive in environmental impact assessment.

Ryszard Kozakiewicz

Vol. 9, no. 2 (2015), s. 41-50

Full text: pdfPDF

Abstract:

The environmental impact assessment (EIA) has become a permanent element of each investment process. The requirements for the scope and level of detail of the assessments are increasing systematically, what may cause excessive prolongation of a planning or investment procedure. The access to environmental data plays crucial role in accelerating the EIA procedures. Simultaneously with the changes in the range of the EIA scope, the spatial information infrastructure is created (IIP) in Europe. Synchronisation and coordination of activities towards the development of both domains may shorten the process of conducting the environmental analyses, increase their credibility and provide the efficient mechanism of supplying the IIP with environmental data. In this article, the formal requirements referring to the scope of the EIA combined with the planned content of IIP thematic layers, based on the provisions of the INSPIRE directive, are given. The scope and level of detail of information demanded at various stages of EIA has been shown in the artide as well as the needs of EIA performers towards the resources of the environmental information system, induced in the Geoportal. The necessity of taking into account the specification of EIA content for designing the resources of IIP and the role of EIA for the efficient performance and popularisation of geoportals, have been proven in the article. Not only the content of thematic layers should be optimised but also the manner of data presentation, colours, searching procedures and data associating. In connection with the development of cheap, highly efficient technologies of environmental monitoring and imaging, the spatial information systems are flooded by the flow of raw measurement data. Its optimal exploitation is currently becoming the most important technological, scientific and social challenge. Environmental impad assessment, with its complexity

Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) stały się stałym składnikiem procesów decyzyjnych. Systematycznie podnoszone są standardy dotyczące szczegółowości i zakresu ocen, co powoduje obawy przed nadmiernym wydłużeniem procedur planistycznych i inwestycyjnych. Dla zwiększenia sprawności procedur OOŚ kluczową rolę odgrywa dostęp do informacji o środowisku. Równolegle ze zmianami w zakresie procesu OOŚ prowadzona jest w Europie budowa infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). Synchronizacja i koordynacja prac nad rozwojem obu dziedzin może skrócić proces ocen środowiskowych, zwiększyć jego wiarygodność oraz zapewnić sprawny mechanizm zasilania IIP w informacje o presji na środowisko i potencjalnych jego zmianach. W artykule zestawiono formalne wymagania dotyczące zakresu ocen środowiskowych ze strukturą warstw tematycznych planowanych do utworzenia zgodnie z zapisami dyrektywy INSPIRE. Przedstawiono zapotrzebowanie na informację na różnych etapach procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz wynikające z niego oczekiwania wykonawców ocen w stosunku do zasobów informacji przestrzennej zawartych w Geoportalu. Wskazano konieczność uwzględnienia specyfiki ocen środowiskowych w projektowaniu zasobów IIP oraz rolę systemu OOŚ w sprawnym wykorzystaniu i popularyzacji geoportali. Optymalizacji powinna podlegać nie tylko zawartość warstw tematycznych, ale również sposób prezentacji informacji, kolorystyka, procedury wyszukiwania i kojarzenia danych. W procesie modelowania danych na potrzeby systemu informacji przestrzennej etap analiz modeli użytkownika jest jednym z kluczowych elementów optymalizacji systemu. W związku z rozwojem powszechnie dostępnych, wysoko wydajnych technologii monitoringu i obrazowania środowiska systemy informacji przestrzennej zostają zalewane potokiem danych. Ich optymalne wykorzystanie staje się obecnie najważniejszym wyzwaniem technologicznym, naukowym i społecznym. Oceny oddziaływania na środowisko, cechujące się złożonością i interdyscyplinarnym charakterem, są doskonałym poligonem badawczym w tym zakresie.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.2.41