baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Building change detection from multitemporal airborne lidar data based on morphology and histogram.

Radosław Piskorski, Ewelina Czernomysa

Vol. 9, no. 3 (2015), s. 69-85

Full text: pdfPDF

Abstract:

This publication provides an overview of methods that use multitemporal ALS data for the purpose of detecting changes in the building. Based on the proposed two-step solutions applied method based on the use of morphological filters and the analysis of the histogram. The proposed method has been tested on seven areas with different types of buildings. Morphological operators are used to detect the state of buildings in the studied period (2006 and 2012). On the basis of the substitution obtained maps, it obtained results showing the locations of the changes. After eliminating artifacts, presents an analysis of the accuracy characterized correctness building detection and detection of changes. In order to more precisely characterize the changes which are occurred, uses histograms created based on the elevation data. On the basis of their requested on the type of changes that have taken place in the area.

W publikacji przedstawiono przegląd metod wykorzystujących wieloczasowe dane ALS do celów detekcji zmian w obrębie zabudowy. Opierając się na stosowanych rozwiązaniach, zaproponowano dwuetapową metodę polegającą na zastosowaniu filtrów morfologicznych oraz analizie histogramu. Zaproponowana metoda została przetestowana na siedmiu obszarach o różnych typach zabudowy. Operatory morfologiczne zostały wykorzystane w celu detekcji stanu zabudowy w badanych okresach (2006 i 2012). Na podstawie algebry (odejmowanie) uzyskanych map otrzymano wyniki prezentujące miejsca zmian. Po wyeliminowaniu artefaktów zaprezentowano analizę dokładności świadczącej o poprawności wykrywania zabudowy i detekcji miejsc zmian. W celu bardziej dokładnego scharakteryzowania zachodzących zmian wykorzystano histogramy powstałe z wykorzystaniem danych wysokościowych. Na ich podstawie wnioskowano na temat rodzaju zmian, jakie zaszły na danym obszarze.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.3.69