baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


About accuracy of calculating deviations of plumbing lines in the region of international research geodetic polygon of the Western Alps.

Kornilìj Tretâk, Petro Dvulìt, Lûbov Babìj

Vol. 9, no. 3 (2015), s. 87-94

Full text: pdfPDF

Abstract:

This work is generalization of some methods for calculating deviations of plumbing lines from a perspective of accuracy of their values calculation and possibilities to use high accuracy models of geopotenthial for calculating deviations of plumbing lines. There was done attempt to determine the order of the value of the first corrections of Molodensky into Stoke approximation of quasigeoid heights and deviations of plumbing lines in the mountain region of the International research geodetic testing area in the region of Western Alps. Established discrepancies between true and calculated components of plumbing line deviations can mainly be explained by errors of astronomic determinations as components of plumbing line deviations includes influence of the zeroth and first approximation of field of anomalies. Differences between model and true components of plumbing line deviations can be explained by not considered influence of central and close zone of anomaly field.

Praca dotyczy niektórych metod obliczania odchylenia linii pionu w aspekcie prawidłowości obliczania wartości oraz możliwości wykorzystania wysoko dokładnych modeli geopotencjału do obliczania odchyleń linii pionu. Podjęto próbę określenia rzędu wartości pierwszych poprawek Mołodeńskiego z wykorzystaniem przybliżenia wysokości quasi-geoidy i odchylenia linii pionu w regionie górskim w międzynarodowym obszarze badań geodezyjnych w rejonie Alp Zachodnich. Uzyskane różnice między prawdziwymi i obliczonymi składowymi odchyleń linii pionu można wyjaśnić błędami astronomicznych wyznaczeń składowych odchyleń linii pionu podlegających wpływowi zerowego i pierwszego przybliżenia pola anomalii. Różnice między modelowymi i prawdziwymi składowymi odchyleń linii pionu można uzasadnić nieuwzględnieniem wpływu strefy centralnej pola anomalii.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.3.87