baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Spatial development of agricultural land division throughout the ages in villages of the Opoczno County.

Grażyna Wójcik, Przemysław Leń

Vol. 9, no. 3 (2015), s. 95-107

Full text: pdfPDF

Abstract:

The spatial structure of lands in rural areas evolves as a result of an extremely complex process influenced by a diversity of interrelated phenomena. The division of the rural areas was and still is greatly impacted by the form of land ownership. This in turn depends on a number of factors. Population density is the primary factor contributing to the changes in the spatial structure of land in the countryside; it is closely related to factors linked with the natural environment as well as structure of economy and production. The present article presents spatial development of agricultural land division in villages of the Opoczno County. The authors will attempt to identify factors which have impacted the present spatial structure of the investigated rural areas.

Proces rozwoju struktury przestrzennej gruntów na wsi jest bardzo złożony. Różnorodne zjawiska zachodzące w tym procesie są ze sobą wzajemnie powiązane. Istotny wpływ na podział przestrzeni wiejskiej wywarła i nadal wywiera forma własności ziemi, która zależy od wielu czynników. Podstawowym czynnikiem oddziałującym na zmiany w strukturze przestrzennej gruntów wsi jest gęstość zaludnienia, która pozostaje w ścisłym związku z czynnikami przyrodniczymi, strukturalno-gospodarczymi i produkcyjnymi. W niniejszym artykule zostanie przedstawiony przestrzenny rozwój podziałów gruntowych we wsiach powiatu opoczyńskiego. Autorzy podejmą próbę odpowiedzenia na pytanie, jakie czynniki miały wpływa na obecny stan struktury przestrzennej badanych wsi.

DOI: dx.doi.org/10.7494/geom.2015.9.3.95